ב"ה יום רביעי, ד' טבת תשע"ט | 12.12.18
שער הקובץ "תפארת שמשון"
שער הקובץ "תפארת שמשון" צילום: שטורעם
חדש: קובץ עיונים - "תפארת שמשון" ב'

הקובץ החשוב, "עיונים - תפארת שמשון", גליון ב', ובו נלקטו בירורים, חידושים וביאורים בהלכות שבת והלכות נדה ועוד, שנכתבו על ידי אברכי כולל האברכים 'תפארת שמשון' שע"י בית הכנסת אנ"ש בשכונת כאן צוה ה' את הברכה ● לסיקור ולהורדת הקובץ>>>
כתב שטורעם בארה"ב
בשבח והודי' לה' יתברך אנו שמחים להציג לפניכם את הקובץ החשוב הזה, "עיונים - תפארת שמשון", גליון ב', בו נלקטו בירורים, חידושים וביאורים בהלכות שבת והלכות נדה ועוד, שנכתבו על ידי אברכי כוללנו, כולל אברכים שע"י בית הכנסת אנ"ש בשכונת כאן צוה ה' את הברכה.

בעמדנו בפתח הקובץ ברצוננו להעיר על מבנה הספר. הקובץ נחלק לחמשה שערים: שער רבותינו נשיאנו, שער שפתי ישנים, שער השבת, שער הטהרה, שער החסידות ושונות. בתוך כל שער גופא נסדרו העיונים לפי סדר סימני השו"ע.

בפנים הספר ישנם כמה מאמרים חשובים הראויים לציון מיוחד. ראשית כל, בשער רבותינו נשיאנו נדפסה תשובת כ"ק אדמו"ר הצמח צדק חלק או"ח סימן ל"ב, בענין אם יש היתר להניח פועלים נכרים שכירי שנה שיעשו מלאכתם בשבת, בהוספת מראי מקומות, פיענוחים והערות. גם נדפס שם, אגרת מכ"ק אדמו"ר זי"ע אודות הדרך הלימוד הרצוי וגם על הצריכותא להג' טעמים באיסור אמירה לנכרי. בשער שפתי ישנים נדפס פסקי דינים על יו"ד סימן ק"צ למוהר"ר מנחם נחום ארי' ליב מוויטעבסק ז"ל. פס"ד אלו כבר נדפסו בספר פסקי דינים לאדמו"ר הצמח צדק, ונדפסו כאן בהוספת מראי מקומות, הערות ותיקונים. בשער הטהרה נדפס בירור מקיף על השיעור גריס של המעיל צדקה, הן מצד ההלכה והן מצד המציאות (כולל תמונות המטבעות). בשונות נדפסה תשובת הרב הגאון יוסף שלום אלישיב ז"ל, בדבר אשה הזקוקה לחליצה שהלכה ונישאה לאחר בטעות המסדר קידושין.

אמרו חז"ל, חמרא למרי' טיבותא לשקי', ברצוננו להודות למייסד ופטרון כוללנו, הלא הוא הרה"ח ר' שמואל חיים דוד פישר שיחי', על האכסניא של תורה שזכה להקים בבית מדרשו לפני כמה שנים, אשר עי"ז יש ביכולתנו ללמוד בשקידה והתמדה, מתוך מנוחת הנפש והגוף והרחבת הדעת. יהי רצון שזכות זה תעמוד לו ולכל משפחתו שיחיו, שיתברכו בכל מילי דמיטב בגשמיות וברוחניות.

לקריאה ולהורדת הקובץ לחצו כאן!
ד' בחשוון תשע"ח