ב"ה יום שלישי, י" אלול תשע"ח | 21.08.18
הנהגתו של יהודי צריכה להיות באופן ד"לכתחילה אריבער"

חסידי חב"ד ברחבי העולם מציינים את יום ההילולא של הוד כ"ק אדמו"ר מהר"ש בכינוסים והתוועדויות ● מדברי כ"ק אדמו"ר זי"ע: "ידוע הפתגם של אדמו"ר מהר"ש: "העולם סבור שכאשר אי אפשר ללכת מלמטה הולכים מלמעלה, ואני סבור - אומר אדמו"ר מהר"ש - שמלכתחילה צריך ללכת מלמעלה. כלומר, אין ליהודי להתחשב בחשבונות, מדידות והגבלות ועל-אחת-כמה-וכמה מניעות ועיכובים שבעולם, כי יהודי הוא למעלה מהעולם, ולכן צריכה להיות הנהגתו באופן של הליכה מלמעלה, "לכתחילה אריבער"" ● לכתבה המלאה>>>
מערכת שטורעם
קטעים משיחות שבת פרשת קדושים (בדר"ח אייר), וב' אייר ה'תשמ"ט:

בין ההוראות המפורסמות של אדמו"ר מהר"ש - בעל יום ההולדת דב' אייר, שביום זה "מזלו גובר", ופועל התגברות אצל כל ישראל (להיותו נשיא ישראל, אשר "הנשיא הוא הכל"), כולל ובמיוחד בלימוד תורתו וקיום הוראותיו אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו - ישנה ההוראה שהנהגתו של יהודי צריכה להיות באופן ד"לכתחילה אריבער":

ידוע הפתגם של אדמו"ר מהר"ש: "די וועלט זאגט אז מען קען ניט ארונטער דארף מען אריבער, און איך האלט אז מען דארף לכתחילה אריבער" (העולם סבור שכאשר אי אפשר ללכת מלמטה הולכים מלמעלה, ואני סבור - אומר אדמו"ר מהר"ש - שמלכתחילה צריך ללכת מלמעלה). כלומר, אין ליהודי להתחשב בחשבונות, מדידות והגבלות (ועל-אחת-כמה-וכמה מניעות
ועיכובים) שבעולם, כי יהודי הוא למעלה מהעולם, ולכן צריכה להיות הנהגתו באופן של הליכה מלמעלה, "לכתחילה אריבער".

ובפרטיות יותר - יש בפתגם זה והוראה זו ב' קצוות:

"אריבער" (הליכה מלמעלה) - היא תנועה שלמעלה ממדידה והגבלה, כולל גם "אריבער" ביחס ל"אריבער" שלפניו, היינו, שגם כאשר הנהגתו לפני זה היא כבר במצב של "אריבער", למעלה מהגבלה, הרי לאחרי משך זמן נעשית הנהגה זו דבר הרגיל, ובמילא, צריך להתעלות לדרגה נעלית יותר - "אריבער" גם מה"אריבער" שלפני זה, עד אין סוף.

וביחד עם זה - נעשית הוראה בחיים (ככל ענייני "תורת חיים"), הוראה בחיי היום-יום במעשה בפועל (כבכל ענייני התורה ש"המעשה הוא העיקר", היינו, שההנהגה במעשה בפועל בעולם הזה הגשמי, בעניינים של מדידה והגבלה כו', היא באופן ד"אריבער", ועד בלי גבול.

ויש להוסיף, שב' קצוות אלו מודגשים גם בהדיוק "לכתחילה אריבער" - כי מחד גיסא - מודגש ב"לכתחילה" שישנה סברא הפכית (סברת העולם), ולאידך גיסא - שגם במצב זה תהיה התנועה ד"אריבער" באופן של "מלכתחילה", ללא שקלא וטריא והסברה, וללא נתינת מקום לתנועה אחרת (אפילו לא על דרך המיצוע, ועל- אחת-כמה-וכמה לא "ארונטער").

י"ג בתשרי תשע"ח