ב"ה יום ראשון, ח' אלול תשע"ח | 19.08.18
הספר החדש משמאל הרה"ת ר' נחום גולדשמיד
הספר החדש משמאל הרה"ת ר' נחום גולדשמיד צילום: ארכיון שטורעם
פרשיה מרתקת בספר החדש 'הרב אשכנזי'

בספר החדש: "הרב אשכנזי", נחשפים שלל גילויים מרתקים אודות כ"ק אדמו"ר זי"ע ● אתר חב"ד 'שטורעם' מתכבד לחשוף פרשייה מרתקת בפרסום ראשון מתוך הספר ● הרב אשכנזי ציטט מעשה ששמע מהרה"ח ר' נחום גולדשמיד, אודות הרבי ואחיו, הרה"ח ר' ישראל אריה לייב ע"ה ● לסיפור המלא>>>
מערכת שטורעם
בספר החדש: "הרב אשכנזי", נחשפים שלל גילויים מרתקים אודות הרבי. אתר חב"ד 'שטורעם' מתכבד לחשוף פרשייה מרתקת בפרסום ראשון מתוך הספר:

הרב אשכנזי ציטט מעשה ששמע מהרה"ח ר' נחום גולדשמיד, אודות הרבי ואחיו, הרה"ח ר' ישראל אריה לייב ע"ה:

"ר' לייבל למד בעיר לנינגרד, בעת שהרבי הריי"ץ התגורר בה. בי"ט כסלו תרפ"ה לערך, שהה הוא בחדרו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו במקום, ור' נחום נכנס אף הוא אליהם, מפאת חברותו עם ר' לייבל. ר' לייבל התבטא באוזני ר' נחום: "אה, היום י"ט כסלו ויש להתוועד. הבה נביא איזה מתנגד..."

"בלנינגרד התגורר אז יהודי שהתנגד נחרצות לעדת החסידים, והנהגתו זו צוינה באיגרת של הרבי הריי"ץ מאותן שנים" ("הכרתיו בצעירותי", ציין הרב אשכנזי, "בביקוריי בירושלים, עת נודע כ"פרוש" וכ"צדיק").

טרם שנמשיך בסיפורו המרתק של הרב אשכנזי, ראוי לצטט מאיגרתו האמורה של הרבי הריי"ץ אודות אותו יהודי:

התלמיד המנהיג.. שי' הנ"ל, אם כי התיחסותו לחסידים הוא באופן לא טוב במאד, והיה יכול למלאות מקום המצביא בכת המתנגדים בימי קדם, וקדם קדמתה.

בכל זה להיותו ירא אלקים, ולמדן, (הוא אומר על עצמו כינוים יותר גדולים וחשובים מכמו למדן, גם בתואר גאון ימאס) ומחדש חידושים (בלשונו איך מאך תורה [אני עושה תורה], וכאשר אומר איזה סברא הוא משבח את עצמו, סברא כזו יכול לחדש רק אמורא, ועל סברא אחרת אומר, סברא כזו יכול לחדש רק תנא).

ומצאתי לנכון להחזיקו, וגם היום מקבל הוא תמיכה בסך ל"ה רובל כסף לחדש. מה יהיה אחריתו לא אדע, אבל יושב הוא בלעניגראד לומד ומחדש חידושים.

"ר' לייבל", המשיך הרב אשכנזי בסיפורו, "הציע לר' נחום אודות אותו מתנגד: "הבה נביאו אלינו, ונעשה שמח מעט..."

"הם אכן הביאוהו, וביקשוהו להרצות מחידושיו. הלה נענה לאתגר, אולם ר' לייבל הפריך את דבריו לחלוטין. ר' לייבל נטפל אליו כהוגן, והאירוע המשעשע לא נעלם מאוזניו הקדושות של הרבי, שעמד והתפלל, כשהוא עטור בתפילין. הרבי פנה אל אחיו וסימן לו, כמי שאומר: "רחם, הנח לי להתפלל..."

כעבור למעלה מארבעים שנה, בהתוועדות כ' מנחם-אב תשל"א, שח הרבי בחיוך רחב:

היה יהודי בפטרבורג (לנינגרד), הינו כבר בעולם האמת. לא אציין את שמו, הוא היה תלמיד-חכם גדול, וישב כל היום עם תפילין. אירע שמישהו הטרידו והקניטו, אזי הוא אמר לו, שי?דע שהוא מקניט ארון עם ספרים של תורה...

לאחר אחת עשרה שנים, בהתוועדות י"ג תמוז תשמ"ב, הרחיב הרבי בסיפורו המעניין:

כידוע הסיפור שאירע אצל בעל הגאולה בהיותו בפטרבורג, קודם כללות עניין המאסר:

בעל הגאולה תמך בכל הישיבות, ללא הבדל כלל, וגם כאשר דובר אודות ישיבות (שאינני רוצה לפרט את שמם) שצמחו מהם "גידולים משונים" - לא גרע הדבר אפילו פרוטה אחת מהעזר והסיוע שהיה ניתן להם על-ידי בעל הגאולה, ואולי אפילו הוסיפו בעזר וסיוע עבורם. בין אלה שקיבלו עזר וסיוע מבעל הגאולה - היה גם אברך למדן ("למדן" אמיתי), שכ"ק מורי וחמי אדמו"ר תמך בו וחלק לו כבוד וכו'.

כאשר יצא אברך הנ"ל מחדרו של כ"ק מורי וחמי אדמו"ר, והסתובב בין תלמידי חב"ד, צעירי חב"ד, וצעירי-צעירי חב"ד וכו', הנה כאשר אמרו לו איזה עניין בלימוד - בפשטות כזו שלא התאימה לרגילותו שהוא ה"פוסק" בהלכה, השיב בביטוי שאינו רגיל כו', וכאשר ענו לו גם בביטוי דומה - "כל הפוסל במומו פוסל" וכיוצא בזה, נפגע מאוד, וביקש להיכנס שוב לכ"ק מורי וחמי אדמו"ר (וכנראה שמילאו מייד את בקשתו, בהיותו "למדן", "בעל מוסר" ו"ירא שמים" וכו'), כדי לספר לו זאת.

וכאשר נכנס, אמר לכ"ק מורי וחמי אדמו"ר, שהוא מוכרח לספר מה שאירע זה עתה מאחורי הדלת - שנהגו עימו באופן שלא כדבעי (היפך הכבוד כו'), כי למרות שלא איכפת לו על כבודו, כי מציאותו אינה תופסת מקום וכו', אף על פי כן מאחר שכל מציאותו בטלה לגמרי ל"תורה", הרי הוא בבחינת "ארון" לתורה, ולכן מוכרח הוא לספר שפגעו בכבוד של "ארון" לתורה, כדי להסיר ממנו את האחריות לדבר, ובעל הגאולה יעשה כטוב בעיניו!

יצוין, כי בתום מלחמת העולם השנייה, פעל ועד חב"די חשאי, שהבריח אלפי חסידים מרוסיה, והוא הציל אף את היהודי המדובר.

כ"א באלול תשע"ז