ב"ה מוצאי ש"ק, י" תמוז תשע"ח | 23.06.18
"כל קשקשת יש עימה סנפיר... כל תנועה של יראת שמים ושל מעש ממשי של מצוות"
"כל קשקשת יש עימה סנפיר... כל תנועה של יראת שמים ושל מעש ממשי של מצוות" צילום: MathKnight, Wikipedia
להעפיל מהסנפיר אל הקרן / גב' רבקה ערנטרוי

כל קשקשת יש עימה סנפיר... כל תנועה של יראת שמים ושל מעש ממשי של מצוות - משמש כלבוש המגן על הנשמה מעוצמת האש בגן עדן... ● מאמר תורני לשבת למגזין עונג חב"ד מאת אשת החינוך הגב' רבקה ערנטרוי מקראון הייטס ● לקריאה >>>
גב' רבקה ערנטרוי, קראון-הייטס
לנוע בחופשיות במסע לחקר של עולם חדיש... להתקדם בין גלי הזרם הסואן במשוט המתדפק והמניע של הסנפיר... לפעור שחקים רחבי אופקים ולהפליג ולצלול לתהומות רבה... לגלוש במדרונים תלולים ולהיתמר ב"שמיניות באוויר" ולהיעלם בסערה השמימה כנדב ואביהוא - זוהי הרפתקה מרגשת... משעשעת... אך המונעת ע"י יוזמה יצירתית מאוד ונועזת ואולם, היא עשויה לסכן את האדם באובדן ממשי ומשמעותי בחייו.. זהו הפסד בעל השלכות כבדות מאוד והמכריעות את אופי וצביון החיים של בעליו היצירתי...

לו רק היתה הקשקשת מעצבת לבוש של שריון מגונן על התקדמותו של הסנפיר - כי אז היה מעפיל אל הקרן ומתעטר בכתר!

כל קשקשת יש עימה סנפיר... כל תנועה של יראת שמים ושל מעש ממשי של מצוות - משמש כלבוש המגן על הנשמה מעוצמת האש בגן עדן...

שריון זה של קשקשת באופי של רגש של יראת שמים ונוהג של קיום המצוות - מונע ומופעל ע"י זרימה של סנפיר... ע"י מוטיבציה של חקר ולימוד עיוני מפליג לתהומות עולם הידע של התורה... האדם חש רתת.. הנפש מתרוממת אך האם השראה הניסכת על האדם - מבוטחת ותמיד מביאה עימה מעש ממשי וחיובי?

לא כל סנפיר יש עימו קשקשת!

לימוד הנטול יראת שמים לא יעורר את בעליו להעפיל אל צמרת הקרן ולא יזכה אותו!

כל קרן יש עימה טלפיים (פרסה שסועה) אבל לא כל טלפיים יש עימם קרן!

קרן היא תנועה המפליגה לחקר חידושי התורה ומעפילה לעולם של קרן מתנוסס... כתר...אך לחידושים אלה יהיה תוקף של קרן והתמדה והמשכיות אם תנועה זו התקדמה עלי גלגלי העזר של הטלפיים...

המה בחינת פרסה המתרוממת מעלי הרפש והמפרדת וחוצצת מהאדמה - טלפיים שסועות המניחות בשסען חילחול וחדירה של קרן אור של קדושה לעצמותן - אינן טובעות ונכלאות במלכודת של פרסות "קלוטות" (שאין בהן שסע) הקולטות לתוכן ובולעות את ניצוץ הקודש של מודעות האדם... את הדעת שחונן אותו האלוקים ואינן מפתות בכושרות (אזיקים) שלהם בלב גואה המשתוקק לתאוותיו...

טלפיים המבקשות להעפיל אל הקרן עשויות להרפות במסע ולחדול מההתמדה ביוזמה - אזי נפשלות טלפי החזיר השסועות, היות והוא הרפה וחדל וניטרף...

ורק בימות המשיח תחזור (חזיר) קדושתו לעצמותו!

טלפיים המרוממות את האדם מהרפש של תאוות הלב, נטולות יוהרה ושחצנות מאושות אך מתנהלות מתוך מצב של עמידה לתנועת הליכה מתקדמת והיא מתרחשת מתוך רגש ענווה נטולת יהירות, ומתוך רגש של אמת - לא ייטרפו ולא יבולעו בחום הסערה שבלבב...

שסועות הן היות והן נמשכו מעולם של "תוהו"... שם אין התמזגות עם הזולת! שם כל כוח עריץ ונוקשה ומבקש לבלוע ולטרוף מבלי לפנות חלל וקשב לזולת ושם הכל קשוח ונשבר ונותר מבודד... צד הימין עומד תקיף ואינו מתאחד עם קו החסד ...

טלפיים אילו המבקשות להעפיל אל הקרן - אינן מניחות לטלפיים "הקלוטות" (נטולות השסע) לקלוט אותן ולבלוע אותם ולאסור אותן אליהן בחינת "איסור" של טריפה..אך הן חולשות אל עולם של חירות בכוח הדעת שהאלוקים חנן אותן...

והן מבררות (ניצוץ) ומפרידות ומבדילות בין הטוב והרע... בין המגונה והנאה והן יודעות כי בעולם הזה הרע מעורה בטוב וכל טוב יש עימו רע.. ישנו עולם של חסד וישנו עולם של קו הגבורה אך הוא מתקן את הפירוד התהומי שבניהם ושוחט ומושך ומעלה אותם בתנועת הסנפיר שאינו זקוק לשחיטה...

ודג הוא.... דג טהור השוכן במעלה הנהר או בכל מקור של מים חיים והוא מתאחד עימם ומתבטל אליהם בשתיקת הביטול של הדג... בשחיה המגלמת עמידה שחוחה ומשתחווה מתבטלת ובדם קר המורה על רגש בטל נטול סערה וגעש של גאווה בוערת... אזי לבוש הקשקשים מהווה עבורו שריון ומאפשר עבורו את המגע עם הקודש מבלי להיטמע ברפש ומבלי להיטמא!

וקושרים לראשו את עדי הכתר ועל אף שהקרן קיימת לו לעולם הבא... קרן שהיא עטרת ובחינת מתנת אלוקה... אבל, הרי טלפיים יש לו והוא אינו מזדהם ברפש אך הוא זך ונקי כ"כ ומטוהר! אשרו!

שבת שלום!

כ"ה בניסן תשע"ז