ב"ה יום שלישי, ט' אייר תשע"ח | 24.04.18
ה'צעטל' לצד שער הקובץ שי"ל לקראת י"א ניסן
ה'צעטל' לצד שער הקובץ שי"ל לקראת י"א ניסן
"נפשי, כתבית" ■ ה'צעטל' המיוחד שכתב הרבי בדרך ל'אוהל'

בקובץ 'התוועדות' שיצא לקראת יום הבהיר י"א ניסן נחשף כתב יד קודש נדיר ומיוחד של הרבי, הכולל בתמציתיות את תוכן התוועדות חג הגאולה י"ט כסלו ה'תשמ"ח ● ניתוח מעמיק של ה'צעטל' מעלה שהרבי רשם את חלקו האחרון ברכב בעת הנסיעה אל האהל הק', שעות ספורות לפני ההתוועדות ● ה'הדרן' על מסכת ברכות והקשר ל'קונטרס דרושי חתונה תרפ"ט' שיצא לאור באותם ימים ● הקביעות של חג הגאולה בשנת הקהל ובשנת תשמ"ח ● הפלפול הארוך ב"לשיטתיה" המפורסם במחלוקות בית שמאי ובית הלל לאורכו ולרוחבו של הש"ס, והחקירה הידועה בדבר עדיפות ה"בכח" או ה"בפועל" ● התוועדות שלמה ב-107 מילים שכתב הרבי, כולל פיענוח מלא ● פרסום ראשון >>>
כתב שטורעם

התופעה הייחודית שהפעימה את כל האורחים שביקרו בהתוועדויות של הרבי במשך ארבעים שנות נשיאותו, היתה העובדה שהרבי ישב והתוועד עם הקהל במשך שעות ארוכות, בהן חידש בכל מכמני התורה, שילב בגאונות אדירה את כל חלקי הפרד"ס, אמר מאמרי דא"ח עמוקים ביותר, וזאת ללא שום ספר לפניו או דפים מוכנים של התוכן הנאמר.


בעוד אצל רבותינו נשיאינו בדורות קודמים היה הנוהג שהם רשמו בעצמם את דברי הדא"ח (ופעמים גם השיחות) קודם או אחר אמירתם, ומשם הועתקו הדברים בידי החוזרים והמניחים לפרסום, הרי שאצל הרבי לא היתה הנהגה זו. לבד מה'רשימות' הק' שהתגלו בהשגח"פ לאחר ג' תמוז ה'תשנ"ד הכוללים חידושים וביאורים בתורת הנגלה והחסידות, הנהגות קודש של רבותינו נשיאינו, סיפורים מרבותינו ודברי ימי החסידים וכיו"ב, רשימות שנכתבו קודם עלותו על כס הנשיאות, לא זכינו להמשך בזה לאחר קבלת הנשיאות, עכ"פ באופן מסודר ושיטתי. אמנם, ממה שנמצא ברשות הארכיון בספרייה של הרבי, עולה הרושם שבמשך השנים רשם הרבי ע"ג פתקאות תוכן קצר ונקודות תמציתיות ממש של דברי קודשו שהשמיע ברבים.


לקראת יום הבהיר י"א ניסן, מלאות מאה וחמש עשרה שנה להולדת כ"ק אדמו"ר זי"ע, מגיש 'ועד הנחות בלה"ק' הצצה מיוחדת ומרגש לפתקא ("צעטל") שנרשמה בידו הק' של הרבי, בסמיכות להתוועדות חג הגאולה י"ט כסלו שנת ה'תשמ"ח. כפי שניתן להתרשם מניתוח מעמיק של כתב היד, החלק הראשון נרשם בכתי"ק בביתו הק' של הרבי או בחדרו הק' בבית חיינו, והחלק השני נרשם ברכב בעת הנסיעה אל האהל הק' ערב חג הגאולה.


פענוח הכתי"ק, כולל הערות ומראי מקומות בשוה"ג (בדרך אפשר) בכוונתו של הרבי, נעשה על ידי חברי מערכת 'ועד הנחות בלה"ק': העורך הראשי הרב דוד שיחי' פלדמן, הרב ישראל שמעון שי' קלמנסון והרב חיים שאול שי' ברוק.


את ההתוועדות עצמה ניתן למצוא באופן מלא בספר "תורת מנחם – התוועדויות" ה'תשמ"ח חלק ב' עמוד 30 ואילך. או להורדה בקישור כאן.


● ● ● ●


לשלימות העניין, אנו מגישים חלק מ'יומן מבית חיינו' שנרשם באותם ימים:


היה זה לאחר "כינוס השלוחים העולמי" הראשון, וה"דידן נצח" בהחזרתם של מאות הספרים למקומם ביום הבהיר ב' כסלו ה'תשמ"ח. 


כבר בש"ק פרשת וישלח, י"ד כסלו – התחלת שנת החמישים ליום הבהיר, יום נישואי הרבי והרבנית, היתה שמחה גדולה והשבת כולה וההתוועדות היו בסגנון "שמח תשמ"ח". בב' השיחות הראשונות, זירז הרבי להתכונן לקראת "חג החגים", ראש השנה לחסידות, חג הגאולה י"ט-כ"ף כסלו.


יום חמישי, התוועדות חג הגאולה י"ט כסלו ה'תשמ"ח:

השעה 9:30 בערב. קהל רב מאד גודש את בית המדרש. נוסף לאורחים הרבים שבאו מכל ארצות תבל לשהות ביום זה בחצרות קדשינו, נמצאים כאן רבים רבים שאינם משתייכים לליובאוויטש דוקא. על השולחן מאחורי מקומו הק' של הרבי מצטופפת לה שורה נכבדה של רבנים ואישי ציבור הגודשים כמו תמיד את הבימה הגדולה.


הכל ממתינים לכניסתו של הרבי, ובשעה תשע ושלושים הושלך הס. ללא שהיות פותח הרבי בדבריו הקדושים, וההתוועדות נמשכה כארבע שעות רצופות (זאת לאחר שעד ממש לשעות הלילה, עמד הרבי באותו יום באוהל הק'...).


מספר פעמים בעת הניגונים הפנה הרבי את ראשו לאחור לעבר כמה מגדולי הרבנים כשלאחדים מהם הוא מורה לומר 'לחיים' על כוס גדולה, ולאחדים מהם אף השיב בברכת 'לחיים ולברכה' כשחיוך על פניו הק'.


והרי כמה נקודות עיקריות מן ההתוועדות: הרבי פתח את ההתוועודת בענין שהזמן גרמא, במאמר חסידות המיוסד על מאמרו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מי"ט כסליו תרפ"ט שנדפס לאחרונה מחדש.


הרבי עמד באריכות על הזכרת שמו של בעל המאמר ר' אושעיא וקישר זאת לישועה של י"ט כסלו. כן ביאר באריכות נפלאה את המאמר "צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שפיזרן לביו האומות".


בהמשך השיחות ערך גם סיום על מסכת ברכות. ידוע ביאורו הנפלא במחלוקתם של ב"ש וב"ה, לדעת ב"ה ה"בפועל" הוא העיקר, משא"כ לב"ש ה"בכח" הוא העיקר, וחידש בזה הפעם הרבה ענינים, בהביאו מספר דוגמאות לכך שפעמים דעת ב"ש וב"ה שווה בהנוגע לכח ופועל, כשהוא מסביר את נקודת הענין והחידוש שבכל אחת מהם.


בהמשך דבריו ביאר ההוראה משיעור חומש היומי עה"פ "ויהי יוסף איש מצליח" כפירוש אדמו"ר הצ"צ "א מזל'דיקער מענטש", ועד שנהיה המשביר בר לכל ארץ מצרים.


[בין השיחות ניגש הרב שמואל אונסדורפר רבה של קהילת צאנז בפתח-תקוה באה"ק, ובין השאר גם ביקש את ברכתו הק' של הרבי לרפואת כ"ק אדמו"ר מקלויזבורג. הרבי התעניין בפרוטרוט בשלומו, ובסדרי עבודתו בקודש ואיחל לו רפואה שלימה].

הרב שאר ישוב הכהן רבה הראשי של חיפה באה"ק, ניגש גם כן בסיומה של אחת השיחות. הרבי העיר לו בחיוך: אתם הרי מבורכים שכן נאמר בתורה: "ואני אברכם"... לאחר מכן ביקש מהרבי ברכה מיוחדת לאה"ק הזקוקה בדחיפות לברכת שלום ואחדות].


בסיום ההתוועדות הורה הרבי לנגן ניגון "הכנה", ניגון לאדה"ז, ניגון כ"ק אדמו"ר האמצעי, ו"שיבנה ביהמ"ק". לאחרי זה הזכיר על דבר ההכנות למבצע חנוכה, ואף הציע שבשנה זו ידליקו חנוכיות בפתחי חדרי הילדים, ומה טוב אם יבאר להם מישהו את תוכן הנס והחג.


בחלוקת הדולרים לטנקיסטים עבר הרב שאר ישוב הכהן גם הוא, על מנת לקבל דולר מידיו הק', הרבי נתן לו והוסיף בחיוך, כשהוא מצביע על הכתוב ע"ג השטר: ראה כאן כתוב (בתרגום) "באלוקים אנו בוטחים, ולא רק באלוקים אנו מאמינים, שהרי בין זה לזה חילוק רב מאוד"...


ו' בניסן תשע"ז