ב"ה יום שלישי, כ"ב תמוז תשפ" | 14.07.20
ימי 770 > כ"ה - כ"ח טבת ■ פירורים משולחן גבוה

מה חשף הרבי בהתוועדות כ"ד בטבת ה'תשי"א, ומה היו המופתים המיוחדים מהרבי הריי"צ שגילה הרבי באמצע ההתוועדות? "רקדת בהקפה עם כל הילדים?", שאל הרבי את הילד ביחידות והלא השיב בחיוב. "אם כך", אמר הרבי, "הרי אתה בצבאות השם"... באחת השיחות אמר הרבי שבשנה האחרונה (היינו לאחרי ההסתלקות) הראה הרבי הרבה מופתים, אלא שאלו שרצו לראות זאת ראו, ואלה שלא רצו לא ראו... פרק נוסף מתוך הספר החדש "ימי 770".
יצחק כהן
כ"ה בטבת ה'תשמ"א

"כשתגיע לדרגת אלוף – תודיע לי"...

ביום כ"ה בטבת תשמ"א שאל הרבי בשפה האנגלית ילד אחד אם יש לו כבר סמל של צבאות השם. הילד השיב בשלילה, והרבי שאלו: מדוע?...

ויהודי מכפר חב"ד נכנס עם בנו ליחידות לרבי. איזו דרגא יש לך בצבאות השם, שאל הרבי את הילד. הילד לא ידע לענות והרבי הסביר לו: בצבאות השם יש דרגות, מקצין ועד אלוף. תשתדל ללמוד טוב ולהתנהג כראוי עד שתגיע לדרגא הגבוהה ביותר, וכשתגיע לדרגת אלוף – תודיע לי"...

ילד מצרפת קנה כובע של צבאות השם בדרגא של מפקד. הרבי שאלו איזה דרגא יש לו, והילד ענה שאין לו שום דרגא. חייך אליו הרבי ואמר: כדי לחבוש כובע כזה יש צורך במספר דרגות ונקודות...

וילד שנכנס ליחידות נשאל על-ידי הרבי האם הוא נרשם לצבאות השם. הילד התבלבל והרבי שאלו: רקדת בהקפה עם כל הילדים? הילד השיב בחיוב והרבי אמר: אם כך, הרי אתה בצבאות השם...

כ"ו בטבת ה'תשי"א

מה עושה לנו הרבי שליט”א?... ובכה והתחנן לפני הרבי כמחצית השעה

היום פורסם בעתונות היהודית בניו יארק שחסידי חב”ד ברחבי תבל קיבלו על עצמם את הרבי כ”ממלא מקום” של כ”ק אדמו”ר הכ”מ, בתור רבי ונשיא חב”ד, וכממשיך השלשלת החב”דית מאדמו”ר הזקן. בידיעה כתוב גם כי בכ”ד טבת מסרו את ה”כתב התקשרות”, ואילו “קבלת הנשיאות” הרשמית תהיה ביו”ד שבט תשי”א.

כאשר נודע לכ”ק אדמו”ר שליט?יא על כך קרא מיד להרב חדקוב והורה לו לטלפן למערכות העיתונים ולמסור להם להכניס הכחשה בשמו על מה שכתבו שביו”ד שבט תהיה ”קבלת הנשיאות".

הרב חדקוב נבהל מאוד, וטילפן מיד לשלשה זקני החסידים: הרה”ח שמואל לוויטין, הרה”ח ישראל דזייקבסאהן והרה”ח שלמה אהרן קזרנובסקי וסיפר להם על ההוראה שקיבל מהרבי והוסיף שהוא לא יטלפן מיד לעיתונים אלא ימתין כמה שעות, ובינתיים שינסו לעשות דבר מה בענין.

שלשת החסידים הנ”ל באו מיד ל”770" ונכנסו אל הרבי. הרב קזרנובסקי פרץ בבכי ואמר: מה עושה לנו הרבי שליט”א... ובכה והתחנן לפני הרבי כמחצית השעה.

הרב שמואל לוויטין טען לרבי שבעיתון לא כתבו שהרבי קיבל את הנשיאות, כתבו רק שהחסידים קיבלו על עצמם את הרבי ל”רבי” ואשר מסרו לו “כתב התקשרות" בכ”ד טבת ואת זה הרי אי אפשר להכחיש...

הרב קזרנובסקי המשיך להתחנן ולבסוף ביקש מהרבי שליט”א שאף אם הוא לא מסכים לקבל את הנשיאות לפחות לא יכניס הכחשה בעיתונות... בסופו של דבר, לאחרי ריבוי הפצרות ותחנונים, נענה הרבי לבקשה זו"...

הלילה! נשאר הרבי בחדרו — לאחרי היחידות — עד לאחר חצות הלילה.

כ"ז בטבת ה'תשי"א

"רציתי לעזור לו אבל לא שמעתי ממנו"

ר' מרדכי שוסטרמן סיפר שבתקופה האחרונה אירע שנכנס פעם אל הרבי והשולחן היה עמוס במכתבים, פני”ם וכו' ושמע את הרבי אומר (כמדבר אל עצמו) "הטל עליהם צרכי צבור"...

הת' אלי גרוס סיפר שבשעה 2:45 אחה”צ פגש את הרבי (בדרכו מבית אמו ברחוב לינקאלן פינת קינגסטאן עוו.) הרבי פנה אליו ושאלו: מה נשמע עם מר נ.ב. שביקר אצלי”? רציתי לעזור לו והוא אמר שישלח לי מכתב יומיים לאחר ביקורו אצלי, אבל מאז לא שמעתי ממנו.

אתה בודאי יודע מהענין? חבל מאוד, הוא נמצא במצב קשה, וגם הכסף שרציתי להלוות לו הוא לא שלי... הת' גרוס נענה שכנראה מר נ.ב. לא רוצה לקחת כסף מהרבי, ובכל אופן ידבר עמו עוד הפעם שהרבי מחכה למענה ממנו, הרבי אמר לו “גוט שבת”, והלך לדרכו.

האבנים יצאו מעצמם

מר הורוויץ סיפר שהרופא שטיפל בו (בקשר לאבנים שיש לו בכליות) אמר שצריך לעשות ניתוח וקבע תאריך, אמנם הרבי לא החזיק מהניתוח ולא מהרופא, והוא ביקר אצל רופא אחר שגם הוא סבר שצריך לעשות ניתוח וקבע תאריך מסויים לניתוח, אמנם יום אחד לפני מועד הניתוח נסע הרופא לפלורידה והניתוח נדחה לשבועיים, ובאופן נסי יצאו האבנים מעצמם, ולא היה צורך יותר בניתוח (וראו בהתוועדות ש”פ וארא, מבה”ח שבט תשי”א).

כ"ח בטבת ה'תשי"א

"בודאי שעתה הוא כבר הזמן של ביאת המשיח, ונשארו רק פכים קטנים שזוהי עבודה קלה וקטנה"

היום התקיימה התוועדות עם הרבי. להלן כמה נקודות מההתוועדות: הרבי אמר שלא דורשים עתה גדולות ונפלאות, שכן את הדברים הגדולים כבר ביררו בדורות הקודמים, ועכשיו השאיר הקב”ה רק ניצוצות קטנים מאד שצריך עדיין לברר, אלא שהשאיר זאת בזמן של חושך כפול מכופל כדי שזה יהיה קשה.

הרבי סיפר, שהגיע אליו “ביכל” דא”ח מארץ ישראל ובאחד המאמרים כתוב שישנו “קץ” על שנת תרל”ח, והרבי הכ”מ סיפר שהיה ”קץ” על שנת תרס”ו, ובפרט עתה לאחרי שכבר היו כמה גזירות והשמדות ר”ל הרי בודאי שעתה הוא כבר הזמן של ביאת המשיח, ונשארו רק פכים קטנים שזוהי עבודה קלה וקטנה, אבל צריך להיות בשביל זה הענין דשינוי הרגילות.

בהמשך הדיבור ביאר את הענין ד”משיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא”, שההכנה לביאת המשיח הוא ע”י עבודת התשובה, ואמר שהיות ונשארו רק שבועות אחדים להיאצ”ט, והרי יום היאצ”ט הוא עליה גדולה ביותר לרבי וגם לכל המקושרים אליו כי הבטיח שלא יפרד מצאן מרעיתו, ולכן צריך להיות כהכנה לזה ההקדמה דעבודת התשובה, שזוהי גם הקדמת ההכנה לביאת המשיח.

באחת השיחות אמר הרבי שבשנה האחרונה (היינו לאחרי ההסתלקות -המו”ל) הראה הרבי הרבה מופתים, אלא שאלו שרצו לראות זאת ראו, ואלה שלא רצו לא ראו... וגם אצלם בודאי שהיו נסים אלא שזה היה בבחינת “אין בעל הנס מכיר בנסו"

הרבי סיפר בקשר לכך כמה דוגמאות: א) נכנס אלי אברך אחד ומספר שהוא יכול להשיג איזה משרה במקום מסויים, ומסיבות שונות עונה לו הרבי שכאשר יקבל את המשרה יתן לצדקה בסכום כזה שיגרום לו לחשוב שקשה לתת...

וראיתי בעת מעשה - סיפר הרבי — שהוא לא מסכים לזה ושהוא חושב בלבו שהוא יתחיל לתת קצת יותר מרגילותו ולא יותר. והנה לפני כמה שבועות פוגש אני את האברך ושאלתי אותו מה נשמע עם העבודה! וענה לי שהבעה”ב של המקום עדיין לא גמר לסדר את המשרה עבורו.

נשאלת השאלה: אפילו אם הבעה”ב הנ”ל הוא יהודי ובמילא הוא בעל בחירה — הרי בכל זאת אין לו שליטה על יהודי אחר, ומאחר שיהודי זה הלא צריך את המשרה, וא”כ איך יתכן שהבעה”ב לא מוכן ומפני זה מתעכבת המשרה שלו?

אלא שזוהי הוראה גמורה שהוא עדיין לא מוכן. אולם מאחר שהרבי הוא תכלית הטוב והחסד — וכידוע שכאשר הרבי קיבל את הנשיאות של אביו האדמו”ר נ”ע ביקש שזה יהיה בחסד וברחמים — ולכן למרות שהאברך הנ”ל לא רוצה עדיין לציית, מחכה הרבי אולי בכל זאת יציית... וזהו מה שהראו לו “הוראה באצבע” בצורה ברורה “שהבעה”ב עדייו לא מוכן” היינו, שהוא עצמו — הבעה”ב על חומר הגוף שלו — עדיין לא מוכן...

ב) נכנס אלי אברך אחד שיש לו אבנים (לא אבנים טובות אלא אבנים פשוטות שנכנסו שלא במקומם) בכליות, ואמרו לו מה לעשות ולבסוף האבנים יצאו מעצמם”“ וא”כ ה”ז מופת גלוי! ולמרות כ”ז הוא עדיין הולך ומחפש את הרופא, אלא שהוא לא יכול למצוא אותו מפני שהרופא לא בביתו...

כשסיפר הרבי את הדוגמאות הנ”ל אמר שחאניע (מרוזוב) היה אומר על עצמו שכשמוכיח מישהו הוא עושה זאת לאחר שלקח קצת משקה. כי אז לא יוכלו לבא אליו עם טענות, מפני שיוכל לומר שהיה שיכור

באמצע ההתוועדות ביקש הרבי שכולם יאחלו לזה שהדפיס את הרשימה לכ”ד טבת— שמפני טעמים שונים לא רציתי שידעו מי הוא — שגודל הזכות שזכה להדפיס את הרשימה, יעמוד לו שיזכה להיות שלם ושבני ביתו יחיו שלימים.

אחד מהקהל ענה אמן בקול רם ואמר הרבי “מ?זאל טאקע זאגן לחיים”. ובהמשך לזה ביאר הרבי את ההוראה מהסיפור שמובא ברשימה הנ”ל אודות השליחות ששלח הבעש”ט את ר' חיים הכהן רפפורט כו'.

בסיום ההתוועדות אמר כ??ק אדמו”ר שליט”א שלפני שנתיים לערך, בסמיכות ליו"ד שבט — שנה לפני ההסתלקות — התחיל הרבי לחתום את ה”יו”ד” של שמו השני (יצחק) בכתב אשורי!

וביאר הרבי את הענין בזה, שעפ”י דברי הרמב”ם במעלת כתב אשורי, שבתחילה היה לבנ”י רק כתב אשורי שהוא קודש ואסור לכתוב בו דברי חול, ורק לאח”ז בכדי לכתוב דברי חול עשו את הכתב שלנו. וכמו”כ בנוגע להחתימה, למרות שכל עניניו של הרבי הם קודש, אמנם בהם עצמם ישנם חילוקי דרגות, ובשנה האחרונה שלפני ההסתלקות התחיל הרבי לחתום את היו”ד בכתב אשורי שהוא “קודש".

הרבי הוסיף שהענין ד”יו”ד” (עשירי) הוא כמש”נ “והה הוא ותמורתו יהיה קודש” — היינו שלא רק שהוא קודש אלא שאפילו את התמורה שלו (שהיא דרגא הכי נמוכה) הוא מהפך ל”קודש”. והסביר שזהו הענין שהרבי חתם את היו”ד (עשירי) בכתב אשורי במכתביו שכתב לכאו”א, איש אשה ילד וזקן, יהיה מי שיהיה — כי לא רק שהוא היה ”קודש” אלא שגם את התמורה (כאו”א מאתנו) הוא עשה ל”קודש".

כ"ה בטבת תשע"ז