ב"ה ערב ש"ק, כ"ב מנחם-אב תשע"ט | 23.08.19
כינוס השלוחים העולמי. למעלה: שער החוברת
כינוס השלוחים העולמי. למעלה: שער החוברת
אור חדש: כרך נוסף של אגרות קודש מהרבי

לאחר תקופה ארוכה בה לא הופיעו ספרים חדשים בסדרה, אנו חושפים כאן ב'שטורעם' כי מחר תחולק לאלפי השלוחים חוברת ובה 'תדפיס' מיוחד מתוך הכרך החדש של אגרות קודש מכ"ק אדמו"ר זי"ע העומד להופיע בקרוב ● הכרך הל"א בסדרה, מכיל מאות רבות של אגרות קודש מהשנים ה'תשל"ו - ה'תשל"ז, רובם בפרסום ראשון ● אלפי השלוחים שיחיו, חיילים בלגיונו של מלך, יהיו הראשונים להיחשף לאוצר החדש בעת שיגיעו לדלפקי ההרשמה במוזיאון צבאות השם הסמוך לבית חיינו 770 ● בכתבה המלאה: אגרת קודש מתוך הספר החדש העוסקת בענינא דיומא, דעתו של הרבי על סוגיית 'פיקוח נפש' בארץ הקודש תובב"א
כתב שטורעם בארה"ב

הכרך החדש בסדרת 'אגרות קודש' מכ"ק אדמו"ר זי"ע, נערך על ידי העורך הראשי של ה'אגרות קודש' הרה"ת ר' שלום דובער לוין שיחי', ספרן ראשי ב'ספריית אגודת חסידי חב"ד'.

הראשונים לקבל חשיפה לאוצר החדש, טל תחייה על נפשות חסידי חב"ד ליובאוויטש והעולם כולו בכלל, יהיו השלוחים של הרבי הניצבים בחזית ועומדים על משמרתם במסירות נפש יומם וליל למלאות רצון קודשו של המשלח.

המכתב מיום כ"ה ניסן ה'תשל"ז, נמסר למערכת שטורעם באדיבות מערכת 'אגרות קודש' שע"י הוצאת הספרים קה"ת, ובהשתדלותו של הרב חיים שאול ברוק שיחי'.

ב"ה, כ"ה ניסן, ה'תשל"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מב' ניסן שהגיעני באיחור זמן רב, בו כותב אודות בעיות העומדות על הפרק באה"ק ת"ו, ובעיקר:

א. במשטר הדמוקרטי אשר באה"ק, האם אפשר להתאימו להוראות התורה והלכותי'.

מובן שכיון שתורתנו, הנקראת תורת-חיים, כלומר הוראה בחיים, נתונה מאת ה' היודע עתידות, הרי פשוט שבתורה עצמה יש פתרון והוראה גם לשאלה זו, ולא צריך לזה חיפוש גדול, ואפילו לא חיפוש סתם. ודעת לנבון נקל שעניני התורה ומצותי' לא תלויים בהצבעת בשר ודם ולא נתונים להכרעה ברוב קולות, ובלשון הרמב"ם "זאת התורה לא תהא מוחלפת", וחיוב קיום מצותי' בתוקפו עומד כמו שהי' במעמד הר סיני ובזמן שבית המקדש הי' קיים ועד סוף כל הדורות.

ב. בקשר לעמדתי בנוגע החזרת השטחים.

גם בזה ישנה הוראה ברורה בתורה, תורת חיים. ובהקדם אשר יסוד בתורתנו שפיקוח נפש דוחה הכל. וכמו שבעניני רפואה השאלה באיזו דרך יתרפא האדם ומה יזיק לו רק רופא מומחה מחליט בזה, ועל יסוד דעת הרופא הרב פוסק שמפני פיקוח נפש צריך לעשות כהוראת הרופא, ואין הרופא פוסק דינים, כן הוא בנידון דידן.

פשוט שבעניני בטחון של הדרים בארץ ישראל המומחים הם אנשי הצבא ולא אנשי הפוליטיקה. ודעת כל אנשי הצבא היא אשר מנקודת המבט של בטחון ופקוח נפש, החזרת שעל אחד מארצנו מגדילה הסכנה לכמה וכמה נפשות מישראל ח"ו.

על פי זה מובן, שמה שלא יהיו החישובים הפוליטיים והכלכליים וכיו"ב, פקוח נפש דוחה אותם על פי דין תורה. ולכן גם בזה לא שייך לומר שהמצב משתנה באם המשטר הוא דמוקרטי או אינו דמוקרטי.

ומדגיש אני עוה"פ אשר המומחים בענינים צבאיים דעתם אחידה כנ"ל, אלא שאחדים מהם, מתי מספר, הוסיפו שמפני היחסים עם מדינה פלונית יש להחזיר שטחים מסויימים אף שתגדל הסכנה על ידי כך.

ג. לסיום מכתבו, אם יש לוותר על שטחים תמורת שלום אמתי (ההדגשה של מר), הרי כשמדברים בגלוי לב עם מישהו, הן הפוליטיקאים והן אנשי הצבא, איש מהם אינו מאמין שהצד השני מוכן לשלום אמתי, אפילו באם יחתום על כל מיני חוזה בתוספת גרנטיות מכו"כ מדינות, ולא האמינו בזה לאחרי המלחמה הנקראת מלחמת סיני, ומלחמת ששת הימים. וכפי שהוכיח הנסיון שבמשך היממה הראשונה הפיר הצד השני את התנאים, אלא שמפני טעמים דיפלומטיים, ובלשון עדינה יחסים בינלאומיים, קראו לזה שלום זמני והפסק זמני וכל שאר התוארים היפים שאינם משנים מאומה בנוגע למציאות, וכנ"ל כפי שראו בפועל במשך זמן קצר לאחר חתימת החוזה.

ד. מובן שיש להאריך בזה עוד הרבה והרבה, אבל גם האמור יספיק בכדי לברר נקודת ההלכה, אף שכמובן ידוע לי שכמה רבנים לא רצו לחוות דעה בזה, ואחדים מהם קבלו דעת הפוליטיקאים, ואין עומדים בקשר הדוק עם אנשי הצבא עד כדי כך שישמעו דעתם ברורה ואחידה מבלי יוצא מן הכלל.

כיון שכל ענין בהשגחה פרטית, ולכאורה ההתכתבות בינינו בנוגע להחזרת השטחים ספק אם תשפיע על מהלך הענינים, יש לומר שבאה בכדי לתת לי ההזדמנות להביע תקותי, שבודאי עושה כל התלוי בו להפצת היהדות האמתית בכל מקום שידו מגעת, ובאופן ד"מעלין בקדש", זאת אומרת שאם אתמול עשה בזה כל האפשר בשלמותו, עדיין יש כר נרחב להוסיף בזה היום ומחר ומחרתים, כיון שכל עניני התורה ומצותי' אינסופיים הם, להיותם קשורים בהקב"ה שהוא אין-סוף. והתקוה מתחזקת בקראי בהתחלת מכתבו על דבר גזע צור מחצבתו מרבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשלחן ערוך (פוסק בנגלה דתורה).

בכבוד ובברכה.

(חתימת יד קודשו של הרבי)

כ"ה בחשוון תשע"ה
שער החוברת החדשה, כל שליח יקבל עותק מהספר החדש
שער החוברת החדשה, כל שליח יקבל עותק מהספר החדש