ב"ה יום שני, ח' אייר תשע"ח | 23.04.18
מענה חריף: "כמה פעמים היה על ציון נשיא דורנו?"

לידי מערכת שטורעם הגיע מענה מיוחד ונדיר של הרבי. המענה נכתב ככל הנראה לחסיד שביקש ליזום מסע מאורגן לציוני רבותינו נשיאינו ברוסיה ואוקראינה
מערכת שטורעם;

לידי מערכת שטורעם הגיע מענה מיוחד ונדיר  של הרבי. המענה נכתב ככל הנראה לחסיד שביקש ליזום מסע מאורגן לציוני רבותינו נשיאינו ברוסיה ואוקראינה.

התשובה שיצאה מהיכל קודשו של הרבי דרך המזכיר הרה"ת ר' ירחמיאל בנימין הלוי שיחי' קליין הייתה חריפה במיוחד:

"כמה פעמים היה על ציון כ"ק נשיא דורינו?" - "מה זה לפתע פתאום יסע להשתטח על האוהלים שם?".

אם למי מהגולשים ישנם פרטים נוספים על המענה ועל הרקע שלו, נשמח לפרסם את הדברים.

 

כ"ה בטבת תשע"ג
הגב לכתבה

תגובות
10
1. איטשקע גנזבורג
הרה"ח ר' יצחק גנזבורג ז"ל מגדולי וטובי העסקנים הראשיים בחב"ד קודם בארה"ק ואח"כ בארה"ב רצה לארגן נסיעה כזו בשנת תנש"א לאחר נפילת מסך הברזל כדי להרעיש על ביאת המשיח וכיוב"ז, וע"ז קיבל מענה זה.
כ"ו בטבת תשע"ג
2. זה מענה לאחד מהסלאווין?ס מקראון הייטס
שמעתי מסלאווין בעצמו שאישר שהמענה נכתב אליו ויכולים לשאול אותו בעצמו כל הפרטים
כ"ו בטבת תשע"ג
3. התשובה לפי מה שידוע לי נכתבה לאברהם סלוין ניו יארק
כ"ו בטבת תשע"ג
4. סימני שאלה
במענה אינם מופיעים סימני שאלה, כך שאפשר לפרש את המענה בשני אופנים.
א. בצורת תמיהה - כמה פעמית היית על ציון נשיא דורינו שאתה מחפש לנסוע לרוסיה?
ב. בניחותא- הרי היית על ציון נשיא הדור, וא"כ לשם מה לנסוע לרוסיה.
כ"ו בטבת תשע"ג
5. התשובה לחסיד ר' איצ'קה גאנזבורג
התשובה לחסיד ר' איצ'קה גאנזבורג, ככל הזכור לי התשובה ניתנה בתחילת קיץ תשמ"ט, חשוב לפרסמה היום עם ההשתלטות של מנהגי ירושלים על חסידי חב"ד...
כ"ו בטבת תשע"ג
6. מענה ליחיד
לפני ג' תמוז - היו כמה וכמה שנסעו לרוסיא וכו' להשתטח על האהלים של
רבותינו הק'-וקבלו עידוד וברכה וכו'. ידוע מה שכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הצהיר כו"כ פעמים שמענה ליחיד אינה הוראה לרבים.
כ"ו בטבת תשע"ג
7. story

it was to a bachur that wanted to go with reb itchke gansburg

(he needed a bachur to help him)

reb itchke was going as a representative from nishei chabad with panim to scream ad mosai on the ohalim
כ"ז בטבת תשע"ג
8. למגיב 1
אפשר דווקא לבוא ולטעון את ההיפך ממש: אלו שנסעו באישור ובעידוד הרבי היו יחידים שנסעו למטרות מסוימות. אך כאן מדובר על קבוצה שרצו לנסוע ואת זה הרבי שלל.
כ"ז בטבת תשע"ג
9. ר' איצ'קע גאנזבורג
הי' זה ר' יצחק (איצ'קע) גאנזבורג ע"ה שרצה לארגן נסיעה לכל האוהלים ברוסי', וקיבל מענה זו מהרבי. (להעיר, שלאחר כמה וכמה שנים, בשנת תנש"א, נסע עם עוד כו"כ - כמה תמונות נמצאות בספר "שמועות וסיפורים", ולכאורה הי' זה בהסכמתו של הרבי). ויש לברר אצל אשתו תבלח"ט, גיטא שתחי'.
כ"ז בטבת תשע"ג
10. l1
hatiruz "maine proyi" eino nachon bemikre kegon da, harebbe menamek meforashot et sibat histayguto mhenesia: "kama peomim hoyo al tziun ch"k nosi doirino"
ultzaareynu harav ze nachon legabey kol meargeney hanesiot hanal
כ"ז בטבת תשע"ג