ב"ה יום שני, י"ב שבט תשפ"א | 25.01.21
המסר מחג הפורים: עדיין לא אומרים הלל
המסר מחג הפורים: עדיין לא אומרים הלל
עבדי אחשורוש, ללא הלל

זמן קצר לפני הקמת המדינה נשא הרבי דברים בחתונה, במהלך הדברים התייחס לפורים ושילב התייחסות למדינה • מאת הרב משה מרינובסקי


היה זה בחתונה שנערכה בשנת תש"ט, זמן קצר לאחר הקמת המדינה בארץ ישראל. הרבי הוזמן לחתונה והתעתד לשאת בה דברים. קודם לכן, ואולי לאחר החתונה, הרבי רשם לעצמו את תוכן הנאום. ומאחר שהיו אלה ימים הסמוכים לפורים, הרבי פתח את נאומו בענייני חתונה, קידושין בטבעת ועוד ולאחר מכן עבר לפורים ובין הדברים שילב התייחסות אקטואלית לנושא המדינה שזה עתה הוקמה.

לפנינו הנקודות העיקריות מאותו נאום על פי הרשימה של הרבי ('רשימות' חוברת קעג – ח"ה עמ' 236):

נוהגים לקדש בטבעת והקידושין הם במעמד שני עדים.

כידוע, ישנם "עדי בירור" שתפקידם לברר את המציאות ועל פי עדותם מתקבל פסק הלכה בבית דין (כמו עדים על ההתחייבויות שהחתן לקח על עצמו בכתובה), ויש "עדי עשיית העניין", כמו עדי הקידושין שנוכחתם עושה את הקידושין.

הקב"ה ובני ישראל הם כחתן וכלה. הטבעת היא הדברים הגשמיים עליהם נאמר בתורה "אם בחוקותי תלכו.. ונתתי גשמיכם בעתם, והעדים הם השמים והארץ עליהם נאמר "ואעידה בם".

ואף כאן, העדים אינם רק לצורך בירור אלא לשם עשיית ה'קידושין', שכן "הארץ" של כל יהודי, גופו וחיי הגוף שלו אינם לבירור שבעבר היו קידושין אלא שכל חייו הוא מתקדש אל הקב"ה בכל עת ובכל שעה ומקבל ממנו את הטבעת – השפעת הגשמיות, וגם "השמים", חייו הרוחניים של היהודי מקודשים שכל עסקו בחכמות, במדעים במוסר וכד' מיוסד את האמונה באלוקים ועל יסודי התורה ואם לא כן אין וודאות שהמוסר והחכמות כשלעצמן לא יובילו אותו בדרך עקלתון. לעומת זאת, אם הכל מיוסד על התורה ועל האמונה, הקידושין נעשים כל יום מחדש.

*

וכמו שבכל עדות לא די בעד אחד אלא שני עדים יחד יוצרים עדות, כך ביחס לשמים וארץ – לא די אחד מהם ללא זולתו. כשם שברור שלא תתכן גשמיות ללא רוחניות, כך הבעש"ט גילה שאי אפשר לרוחניות בלי גשמיות אלא נצטווינו "בכל דרכיך דעהו". על יחידי סגולה נאמר "ומן המקדש לא יצא" אבל בדרך כלל האומר שאין לו עסק בגשמיות אומרים לו אל תצדק הרבה.

*

וכך גם בכלל ישראל:

נס פורים הנעלה היה מלובש בדרכי הטבע דווקא ועד שלא נזכר במגילה שם ה', כי אם "המלך" – להורות שרוחניות (שמים ונס) צריכה להיות מלובשת בשמיות (ארץ, טבע). ובכן, הרוצים להראות צדיקים אומרים בואו נכתוב את השם במגילה, אבל על זה אמרו חז"ל עדיין עבדי אחשורוש אנחנו ולכן לא אומרים הלל בפורים.

ומכאן מוסר השכל לימינו אלה:

יש אומרים: הכל בהשגחה פרטית ואם כן הקמת המדינה היא גאולה וכו'. וכלפיהם יש להשיב – אל תצדק הרבה ואל תהיה עדיף על אלה שמתענית בתענית אסתר ולאחר מכן קוראים את המגילה בה נאמר "המלך" בלי שם ה' בפירוש ואדרבה, מגילה שכתוב בה שם ה' איננה מגילה כשרה ועל הוצאת שם שמים לבטלה נזדעזעה הארץ, ובתחילת מסכת מגילה כתוב: "תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, יצתה בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם".

כי אכן, עדיין עבדי אחשורוש אנו ואתחלתא דגאולה תהיה כאשר יבוא איש הוגה בתורה, ילחום מלחמת ה' ויקבץ נדחי ישראל ואז תהיה הגאולה האמיתית.

*

מי היו החתן והכלה שלרגל נישואיהם רשם הרבי את הדברים? ב'רשימות' לא נתפרשה זהותם אבל בפתח הדברים הרבי מזכיר את המנהג לדבר בשבחם ואומר – "... אין צריך לחפש אחר המעלות, כי ידועים הם, ובלי כחל ושרק אפשר לומר ענבי הגפן בענבי הגפן וכו' בחור בחניך של תורה, לבית של ספוק תורה...".

ט"ז באדר ב' תשס"ח