ב"ה יום שני, י"ב שבט תשפ"א | 25.01.21
הרב אהרן חיטריק, נואם
הרב אהרן חיטריק, נואם צילום: שטורעם
אוצר החסידים • דעה

י"ט כסלו הוא הזדמנות להסב את תשומת הלב לסדרה מיוחדת באופייה שלא זכתה לתפוס את מקומה הראוי • הרב משה מרינובסקי במאמר מיוחד


חג הגאולה י"ט כסלו, ראש השנה לחסידות, הוא יום חגו של רבנו הזקן ושל ספרו הגדול והבהיר, התניא קדישא. במשך השנים זכה ספר התניא לספרים רבים שנתחברו סביבו כדי להקל על הלימוד בו וכדי לקרב אותו לחוגים רחבים יותר ויותר. בספר הייחודי 'תורת חב"ד בביליוגרפיה – ספר התניא' מאת הרב יהושע מונדשיין נימנו רבים מהם ומאז הופעת ספר זה נתפרסמו עוד כמה וכמה ספרים חשובים ונכבדים, כל אחד לפי חשיבותו ומעלתו.

כאן הכוונה להסב את תשומת הלב לסדרה מיוחדת באופייה ובמהותה שככל הנראה לא זכתה לתפוס את מקומה הראוי לה ואולי לא רבים יודעים על קיומה, ובוודאי לא מודעים ליחס הבלתי שגרתי לה זכתה מצדו של הרבי.

זוהי עבודתו החשובה של הרב אהרן חיטריק, חבר ותיק במערכת "אוצר החסידים" והיא נקראת תניא "בצירוף מ"מ, ליקוטי פירושים, שינויי נוסחאות". כפי שהרב חיטריק מספר בהקדמתו לכרך האחרון בסדרה, על "קונטרס אחרון", המלאכה התחילה בשנת תשכ"ג ונסתיימה בשנת ... תשס"א.

המעוניין ליהנות מהאור הגדול שטמון בין דפי הליקוט המקיף בוודאי יוכל למצוא את הספרים הללו (או כפי שהופיעו בשעתו, חוברות חוברות). כאן נציין רק אי אלו דברים מיוחדים ביחסו המעודד של הרבי לסדרה כפי שנחשפו, כאמור, רק עם הופעת הכרך האחרון.

וכך מספר הרב חיטריק:

"העידוד וההמרצה שקבלתי מכ"ק אדמו"ר, אין לשער. היה שהליקוט בא מבית הדפוס ביום השישי לפני שבת, וראו כשבא כ"ק לתפלת מנחה היה הקונטרס בסידורו...

"כשיצא הקונטרס לפרק א', ציוה כ"ק אדמו"ר להדפיסו מיד בארץ הקודש, והרה"ח חדקוב אמר לי: "אתה רואה החביבות אצל כ"ק שאמר שידפיסו בארץ ישראל, לכן תז[ד]רז להוציא עוד קונטרס".

לאחר שיצאו לאור כמה פרקים עם ליקוטי הפירושים וכו', היו הערות והארות שונות מהציבור ובעקבות זאת עלה הרעיון לשנות ולשפר את הסדר בתבנית אחרת.

הרב חיטריק דיווח על כך לרבי, שענה:

- פשוט 1) שצריך להמשיך עד גמירא (באופן שלא יוגרע כלל וכלל מההו"ל דמאמרי הצ"צ שגמרם מוכרח בהקדם ככל האפשרי ויקר ונעלה מאד):

ההו"ל וגם בהקדם, ולא שערתי כלל גודל הענין וערכו וכו' ואשרי חלקו שנעשה על ידו). 

בהמשך נוהג הרב אהרן חיטריק טובת עין בלומדי ליקוט הפירושים ועם הופעת הכרך האחרון בסדרה חושף תצלומים של מכתבי שאלות שכתב אל הרבי בימים הראשונים של המלאכה עם המענות של הרבי על הגיליון. כך יש בידינו פרפראות נאות לפרק א', עם תחילת המחזור החדש בשיעורי חת"ת בי"ט כסלו בשעטו"מ:

כך כתב הרב אהרן חיטריק לרבי:

"מצורף פה המראה מקומות לפרק א מתניא ושינויי נוסחאות מכת"י.
אבי שי' [הרה"ח הרב יהודה חיטריק ע"ה] העיר לי ששמע מכ"ק אדמו"ר בשנת תר"פ או תרפ"א על משביעין, משל מגבור וחלש שאין החילוק בהם שזה מגביה משא גדולה מהחלש, כ"א שהגבור יכול לגלות כחות נעלמים בכל עת שירצה משא"כ החלש הוא רק לעת מן העתים כמו מיראה וכדומה".

בהמשך מופיעה השאלה: "צ"ע הלשון והא דאמרינן בעלמא הלא זה נמצא בגמרא ומה דיוק הלשון בעלמא וכתב לי [אביו הר"י הנ"ל] שזוכר מהמשפיע הרה"ח גרונם שאמר שזהו לענין הדין בראש השנה, צדיקים נכתבים לאלתר".

בתשובתו הרבי הקיף את המילה "בעלמא" (הראשונה) וכתב:

לחפש בס' כללי הש"ס בביטוי זה.

*

ה'צימוק' החותם את התצלומים המתפיע מצד אחד והמלמד הרבה על היחס של הרבי לפרוייקט מצד שני, הוא מברק-זירוז מהרבי לרב חיטריק, עובדה בעלת משמעות מיוחדת לאור העובדה שמדובר בתושב קראון הייטס שיוצא ונכנס ב-770 ובספריית הרבי בכל עת מצוא, כך שמן הסתם המברק לא נועד בגלל קושי לאתר את הנמנען אלא כדי להדגיש את חשיבות העניין:

תאריך המברק הוא: 07/14/75 [=קייץ תשל"ה], וזה לשונו:

הרב אהרן חיטריק
605 עמפייער בולווארד
ברוקלין, נ"י

מתי יבואו לכאן הספרים אור התורה שיר השירים כרך שני מוכנים ללמוד בהם וכן חוברת הבאה של ליקוטי ביאורים לתניא.

מנחם שניאורסאהן".

*

גוט יום טוב, לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות נכתב ונחתם.

ויה"ר שתהא זו שנה של לימוד ועיסוק בתניא כפי שהרבי עודד והמריץ כל כך הרבה באינספור הזדמנויות.

י"ח בכסלו תשס"ח
הגב לכתבה

תגובות
1
1. מי הם השותפים?
נהניתי מן המאמר. ומעניין תשובות הרבי.
שמענו בזמנו שהיתה מערכת שלימה של בחורים שעבדו ביחד עם הרה"ח המחבר על פירושו לספר התניא.
כדאי להשלים מאמרכם הנכבד על כתיבת השתלשלות המאורעות באותם ימים ב770 איך שהרבי הקים מערכת שלימה של חברי הכולל שיערכו את ספר הליקוטים של הצ"צ ואת הפירוש על התניא.
י"ח בכסלו תשס"ח