ב"ה יום שני, י"ב שבט תשפ"א | 25.01.21
יהודים, תלחצו על המתג

שני שלבים ב"התקשרות" בין ישראל לאביהם ובינם לבין עצמם "לחיים חסידים" עם הרב יקותיאל גרין מכפר חב"ד (התוועדות חסידית)
מערכת שטורעם

היות והשבת היא שבת מברכים חודש תמוז – חודש הגאולה וחודש של חיזוק ההתקשרות לרבותינו נשיאינו בכלל ולרבי בפרט, נעמוד על עניין מסוים בדברי הרבי:

במאמר האחרון שהרבי הגיה לע"ע וחילקו לחסידים 'ואתה תצוה', מביא הרבי את ביאור אדמו"ר הריי"צ שב'ואתה תצוה' שני פירושים. 1. "ואתה תצוה" – אתה, משה, תצווה – תחבר את בני ישראל עם הקב"ה 2. שמשה יחבר את בני ישראל בינם לבין עצמם.

בעצם, שני הפירושים הם שני שלבים. לאחר שבני ישראל יתאחדו בינם לבין עצמם, זוהי הדרך לכך שבני ישראל יתאחדו עם הקב"ה.

בכלל, ההוראה הזו לחבר את בני ישראל בינם לבין עצמם מתקיימת על ידי התוועדות חסידית. וזה מה שכל הרביים דרשו מהחסידים, שמלבד ההתוועדויות הרגילות בהן הרבי מתוועד עם החסידים, על החסידים להתוועד בינם לבין עצמם, ומטרת ההתוועדות היא שהחסידים יתחזקו בלימוד החסידות ובהנהגה חסידית.

על דרך הצחות ניתן לומר, שכאשר הקב"ה מבקש ממשה לחבר את בני ישראל עם הקב"ה, זה ע"ד החיבור של התורה עם פנימיות התורה.

באופן כללי, התורה נקראת 'תורה אור', ופנימיות התורה זהו 'אור אין סוף'. זאת ניתן לראות בכל פרק תניא איך שאדמוה"ז מדבר על אוא"ס, ובכל מאמר ושיחה של הרביים ניתן לראות שמדברים על אור-אין-סוף ב"ה, והרבי מצווה עלינו לחבר את לימוד התורה עם אוא"ס.

בשנת תש"כ נכנסה אל הרבי ליחידות קבוצת סטודנטים ושאלו את הרבי שתי שאלות. א. מה היה ענינו של הבעש"ט? ב. מהו תפקידו של הרבי.

על שאלות אלו ענה הרבי לסטודנטים שהוא ימשול להם משל, וכך אמר הרבי: בכל מדינה יש תחנת כוח שהיא מספקת את החשמל עבור כל תושבי אותו אזור, ובכל בית יש מנורה שמחוברת על ידי כבלים אל הספק המרכזי. כמו כן בכל בית קיים המתג שמפעיל את החשמל ומחבר אל תחנת הכוח.

הבעש"ט גילה – הסביר הרבי – אשר לכל יהודי, מבלי הבט על מצבו הרוחני, יש מתג אשר בלחיצה עליו יכול להתחבר על-ידי הכבלים אל התחת הכוח, אל הספק המרכזי, ולקבל משם אור, אבל על היהודי למצוא את המתג וללחוץ עליו.

ותפקיד הרבי הוא למצוא את המתג ולסייע לכל יהודי להתחבר אל תחנת הכוח. היינו, שהבעש"ט אומר ליהודי: עליך מוטלת העבודה למצוא את המתג ולתחבר אל המקור, והרבי עוזר לכל יהודי למצוא את המתג ולהתחבר אל תחנת הכוח.

ובאשר לנו, מוטלת חובה להתחבר לרבי לא רק על ידי לימוד שיחותיו ומאמריו הקדושים של הרבי, אלא גם ללכת באורחותיו, שהרי על-ידי החסידים של הרבי אפשר לדעת מיהו הרבי, כמאמר המשנה: "מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע".

היינו, שעל-ידי התלמידים ניתן לראות את המהות של הרב, ואצל הרבי ניתן לראות חסידים שיושבים בישיבות, לומדים בקבוצה, בכולל, ומצד שני רואים את השלוחים של הרבי שעוסקים בהפצת המעיינות – מקימים מוסדות חינוך שעי"ז הם מקרבים את בני ישראל להקב"ה. דברים אלו מראים על מהותו של הרבי.

ידוע הסיפור שסיפר האדמו"ר הרש"ב, שפעם הוא התוועד 'התוועדות פנימית' עם הרב של פולטובה ובמהלך ההתוועדות הם דנו על הנושא 'מיהו חסיד'. הרב של פולטובה אמר שחסיד הוא זה שקשור אל הרבי.

ענה לו אדמו"ר הרש"ב שחסיד שהוא רק קשור אל הרבי הוא חסיד חלש, וחסיד אמיתי הוא מי שמסור ונתון לפעולותיו של הרבי.

וזהו המבואר במאמר שתפקידו של משה שבדור הוא לחבר בין החסידים עצמם ובין לימוד התורה ולימוד פנימיות התורה, וגם בחסיד עצמו – לחבר בין הנשמה המלובשת בגוף לשורש הנשמה שלא התלבשה בגוף.

וכל זה על פי שיטתו של הרבי, לעזור למצוא את המתג לסייע ליהודי להתקרב, לסייע לחסיד להתאחד ולא להסתפק בידיעה.

ויה"ר שעי"ז שנסייע בחיבור בנשמה שלנו עצמה, בחיבור בין החסידים ובחיבור בין בני ישראל והקב"ה ובחיבור בין נגלה דתורה לפנימיות התורה, נזכה לחיבור האמיתי בחתונת הקב"ה וכנסת ישראל בגאולה האמיתי והשלימה.

לחיים, חסידים!

כ"א בסיון תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
1
1. ישר כוח הרב גרין
על הא חסידישע פארבריינגען.
כה לחי
כ"ה בסיון תשס"ז