ב"ה ערב ש"ק, כ"א אדר תשפ"א | 05.03.21
י"א ניסן: 10 שלוחים מתוועדים

לקראת י"א ניסן יום הולדתו של הרבי פנתה מערכת 'שטורעם', אל שורת משפיעים ושלוחים בשאלה כיצד על חסיד להתעלות ביום זה • לחיים חסידים
דוד אבשלום


לקראת יום הולדתו של הרבי, י"א ניסן, פנתה מערכת 'שטורעם', אל שורת משפיעים ושלוחים, במסגרת המדור "לחיים חסידים", שעולה כאן מידי יום שישי, בשאלה כיצד על חסיד להתעלות ביום נעלה וקדוש זה.

הרב יוסף העכט:

ההסתכלות שלנו על י"א ניסן צריכה להיות כהסתכלות על יום שמביא לשלימות הבריאה. ההסבר לכך הוא פשוט ביותר, הרי כל תכלית הבריאה היא ש'נתאווה הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים' ושלימות זיכוך הבריאה יהיה רק בגאולה האמיתית והשלימה, ועצם זה שהרבי נגלה אלינו בי"א ניסן זה בכדי להביא את הגאולה - להביא את השלימות.

הרב יוסף שמואל גרעליצקי:

י"א ניסן זהו היום שלנו! אי לאו האי יומא דקא גרים לא היה ניתן לשער את החיים שלנו, לא ניתן להבין את היינו יכולים לחיות לפני ג' תמוז וכ"ש וק"ו שלא היינו יכולים להבין את התנהלות העולם בימים אלו שלאחר ג' תמוז.

בימים אלו אנו יכולים לראות בבירור איך שאורו של הרבי מתפשט בעולם בכל רגע ממש, ובנוגע למעשה: מי שרוצה להיות קשור לרבי עליו לעשות כלי ראוי, הדבר יכול להתבטא בלימוד תורתו הק' של הרבי, קיום מבצעי הרבי וכו', ובענין הזה של הכלי, כל אחד יוגע אליבא דנפשיה איזה כלי הרבי דורש ממנו.

הרב יוסף יצחק חיטריק:

ביום זה מזלו גובר של נשיא דורנו, גופא בתר רישא אזיל,  ובכך גובר מזלו של הדור כולו, ועל כן על כל חסיד להתבודד, ולהעלות זכרונותיו (של הרבי) ולהתבונן בהם (על מנת להגביר את אהבתו והתקשרותו לרבי), והצריכים תקון ותשובה (מחמת מרחק הזמן מאז שהתראינו עם הרבי), ישוב ויתקנם, על ידי כך 'נזכה זעהן זיך מיט'ו רבי'ן דא למטה אין א גוף , ולמטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו'.

הרב אברהם זאב סלאווין:

י"א ניסן הוא יום בו נולד מושיען של ישראל. תחילת מפלתו של המן והצלת בני ישראל היתה בגלל שבאותו החודש נולד מושיען של ישראל', היינו שלידתו של משה רבינו שהיתה בחודש אדר היא זו שגרמה לגאולת בני ישראל מידי המן. במסכת מגילה מסביר רש"י את המילים 'משנכנס אדר מרבין בשמחה' - שמרבין בשמחה בגלל הניסים של פורים ויציאת מצרים. שואל ע"כ הרבי מה קשור יציאת מצרים לשמחת פורים? ומסביר שקריעת ים נוסף נעשתה ע"י משה רבינו - מושיען של ישראל, והוא נולד בחודש אדר.

כנ"ל י"א ניסן - יום שנולד בו מושיען של ישראל. למרות החושך הכפול והמכופל בו אנו שרויים כעת, למרות כל האחשוורושים למיניהם - אנו רואים את הגאולה. בדורנו אנו, אנו רואים את הגאולה ביתר שאת, שהרי אצל משה רבינו לידתו היתה בחודש אדר והיציאה ממצרים היתה בחודש ניסן, ואילו בדורנו אנו מושיען של ישראל נולד בניסן והגאולה תהיה גם בניסן - "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל".

הרב מרדכי צבי דובראווסקי:

יום י"א ניסן זהו יום התבוננות של כל חסיד במתנה שהקב"ה נתן לנו - הרבי, ויום התבוננות בחוב שאנו חבים לרבי על כל הטוב אשר גמלנו.

הרב אהרן אליעזר צייטלין:

י"א ניסן הוא יום שעלינו להתחזק ולחזק ביתר שאת וביתר עוז את כל המוסדות, התקנות, ההנהגות והמינויים שהרבי בנה פעל ועשה לפני ג' תמוז, להמשיך את התקנות, ולחזקם ביתר שאת וביתר עוז.

הרב מנחם מענדל גרונר:

המשפיע הרה"ח ר' מענדל פוטערפאס סיפר לי פעם על כך ששמע מהרבי שיום י"א ניסן הוא 'יום הבהיר'. בכלל י"א ניסן זהו יום מחייב, אני נזכר כעת בי"א ניסן הגדול, י"א ניסן תשל"ב, שנת השבעים, כאשר במהלך ההתוועדות ניגנו את 'בך ה' חסיתי', לאחר מכן כל הקהל יחד רקדו יד כתף אל כתף. הרבי העביר מבט בוחן על כל אחד ואחד, לאחר מכן אמר שהמתין שתהיה התעוררות כזו בין חסידים, וביקש להקים באותה ע"א מוסדות חדשים, שבמושגים של אז, היה נראה הדבר בלתי מציאותי.

בסיום ההתוועדות אמר הרבי, שמכיוון ונשארו מספר ימים עד לפסח ואפשר לפעול גדולות ונצורות, לכן שינצלו את הזמן למבצע מצה בשיא השטורעם. רואים שהרבי ניצל את התעוררות שהיתה אצל אנ"ש לעשיה בפועל ממש.

הרב יצחק יעקב רוזנשיין:

י"א ניסן הוא יום הולדת של חסיד, יום הולדת להתקשרות. על כל אחד ואחד מאנ"ש להתבונן ביום זה עד כמה חזקה היא התקשרותו אל הרבי, וביום זכאי זה לכל אחד יש את הכוחות להשלים ולתקן את כל הענינים ולקבל על עצמו ביתר שאת ובית עוז על השנה הבאה.

הרב יהודה לייב איידלקאפ:

י"א ניסן זהו יום הולדת של אבינו, וכל אחד ביום הולדת של אביו חפץ לעשות לו נחת רוח ועונג, הרבי תמיד התבטא שהוא רוצה מתנה רוחנית. המתנה הרוחנית שתגרום נח"ר אמיתי לרבי היא שכל אחד ואחד יקח על עצמו ללמוד היטב בעיון את אחד המאמרים שהרבי אמר בי"א ניסן, לשבת וללמוד את זה כאילו המאמר נאמר כעת מפיו של הרבי. לדעתי, זו מתנה רוחנית ונחת רוח אמיתית לרבי.

הרב ישראל יוסף הכהן הנדל:

בי"א ניסן זהו הזמן שעל כל חסיד וחסיד לעצור לרגע ולחשוב לעצמו מה עשיתי באמת על מנת שהרבי יחזור אלינו, והכוונה היא בפשטות - לעשות חשבון נפש אמיתי אליבא דנפשיה ולחשוב מה אני יכול להוסיף ולקבל על עצמי על מנת שנזכה לחזור ולהתראות עם הרבי בגוף גשמי למטה מעשרה טפחים.

י"א בניסן תשס"ז