ב"ה ערב ש"ק, י"א כסלו תשפ"א | 27.11.20
אנחנו רוצים והם רצים. כותב השורות הרב נחום שפירא
אנחנו רוצים והם רצים. כותב השורות הרב נחום שפירא צילום: שעיה כץ
"במקום" רבי...

רחמנות על הדור ש"לא ידע את יוסף" שמפטמים את מוחם בשטויות כאילו "רואים את הרבי" או "שומעים את הרבי" (הרב נחום שפירא, עלה במחשבה)

 

מאת הרב נחום שפירא

לחיים! לחיים ולברכה!

רבים שואלים: מהו החילוק העיקרי בהנהגה היום יומית בין "חסידי חב"ד" ולבין "אנשי המשיחסטין"? הלא לשניהם יש שתי אוזנים, שתי עיניים ואף אחד. שניהם לובשים כובעים, חליפות. שניהם (לכאורה) לומדים תורה ומקיימים מצוות – אז מה בעצם החילוק ביניהם בפועל?!

התשובה ע"ז פשוטה, ובהקדם:

לאחרונה השתתפתי במניין של קריאת התורה, ולא הי' כהן לעלייה הראשונה. האם מבטלים את ה"קריאת התורה"? לא! יש פתרון על-פי שו"ע והוא: במקומו של ה"כהן" קוראים ל"ישראל" והוא נעשה "במקום כהן" – וממשיכים בקריאת התורה.

דבר ברור הוא אשר ה"ישראל" שאותו קראו לעלי' של ה"כהן" לא נעשה בכך ל"כהן", אפילו באם יקבל אלף פעמים את העלי' של "במקום כהן" –לעולם לא יהי' כהן, ואסור לו לעלות לדוכן ולהתנהג כ"כהן" בשום דבר.

*

לאחר התבוננות קצרה בזה, באתי למסקנה פשוטה: זהו החילוק העיקרי בין "חסיד ליובאוויטש" לבין "משיחיסט"!!

ביום ג' תמוז תשנ"ד הסתלק אבינו רועינו כ"ק אדמו"ר זי"ע, מאז ממאנים חסידי חב"ד להנחם, ממאנים להשלים עם המציאות, והזכרונות והגעגועים העזים מתגברים וכו'. ביותר מתבטא הדבר כשמגיע חודש תשרי, חודש שהי' מלא בגילויים נעלים מהרבי, ואז נעשים הגעגועים חזקים יותר. כאשר הזמנים האלו באים, עולים הזכרונות של ימי האור והקדושה שחסרים לנו עתה. אין פ"נ כללי, אין תקיעות מפי הרבי, אין לעקאח, אין כוס של ברכה, אין חלוקת דולרים, אין כפרות, אין מארש נאפוליון, אין נטילת ד' מינים של הרבי, אין הקפות עם הרבי, אין גילויים, אין מענות מהרבי.

כל זה הוא ההרגש הפשוט שיש אצל כל חסיד חב"די.

אמנם מה עשו "אנשי המשיחיסטן"?  מצאו "פתרון" לכל זה. הם מצאו... "במקום" רבי [או באנגלית "אלטרנטיבה"], והכל על מקומו יבא בשלום.

אין אנו זוכים לקבל מהרבי "כוס של ברכה" – אין בעיה! נעמוד בשורה ב-770 במוצאי יו"ט בסמיכות למקומו הק', במקום שחילק כוס של ברכה, "נקבל כוס של ברכה" ונכריז שזה "מהרבי" (גם בלעדיו) והכל טוב ויפה.

אין אנו זוכים לקבל "לעקאח" בערב יוהכ"פ – לא נורא, נעמוד בשורה בסמיכות ל"גן עדן התחתון" מתחת ל"מאגנעט" ונכריז שזה "לעקאח מהרבי" והכל טוב ויפה.

אין אנו זוכים לברך על "ד' מינים של הרבי" – לא נורא, אין בעיה! מישהו יקנה ד' מינים, נעמוד בשורה בסוכה הגדולה ב-770 ונכריז שזה "ד' מינים של הרבי" (גם בלעדיו) והכל טוב ויפה.

אין אנו זוכים לקבל מענות ברורות על שאלותינו ששאלנו מאת הרבי במשך ארבעים שנה – לא נורא! נפתח אגרות קודש, נשים נייר בא' העמודים, נמצא מילה או שורה יפה ונכריז "קבלתי מענה מהרבי" (גם בלעדיו) והכל טוב ויפה.

וכהנה רבות.

"חסידי חב"ד" באים מחודש תשרי שבורים ורצוצים על המצב שבו נמצאים אנו עתה לאחר ג' תמוז, ולעומתם "אנשי המשיחסטין" יוצאים מחודש תשרי שמחים וטובי לב.

במילים פשוטות: בשעה שחסידי חב"ד רוצים דוקא את הרבי עצמו (הרבי ה"או?ט?נטי") כפי שהי' בימי האור והקדושה, מסתפקים "אנשי המשיחיסטין" בכך שמצאו להם "במקום רבי",  ("אלטרנטיב רבי").

הדבר המזעזע הוא: עפ"י הנהגה המוזרה הזו של אנשי המשיחיסטן, שמצאו להם "פתרון" ל"בעי'" של "ג' תמוז" הוא, הרי לשיטתם ג' תמוז תשנ"ד הי' יכול להיות גם (לא בשנת תשנ"ד, אלא) בשנת תשל"ד ר"ל! מה החילוק?! מדוע לא בעצם?! בין כך יש גם עכשיו הכל מהרבי! בין כך עושים "שביל" עבור הרבי להכנס למקומו הק' ב-770! בין כך מברכים אנו על "ד' מינים" של הרבי, בין כך מקבלים  מענות מהרבי! - רחמנא ליצלן. 

לשיטתם, טוב ונוח עכשיו יותר מכפי שהי' לפני ג' תמוז: בקיץ שעבר כשישב לו יהודי בביתו בעיה"ק צפת ולא ידע האם לרוץ למטה ל"מקלט" אם לאו, וחשש מפני הטילים, מה עשה? הוא "שואל את הרבי" (באמצעת האגרות) ו"הרבי עונה לו". ממש א מחי'! בשעה שבשנים כתיקונם קשה הי' לו לכתוב לרבי, קשה היה להשיג את חברי המזכירות לדעת האם יצא מענה ק' אם לאו, וגם אם כבר השיג את הרב קליין, לא בכל פעם קיבל מענה. אבל עתה: במשך כל היום "כותבים לרבי" ומיד "הרבי עונה". "הלואי" (ר"ל) הי' דבר כזה מלפני עשרים שנה...!

מילא אלו שראו את הרבי, היו בהתוועדות "און האבן זיך געווייקט" בד' אמות של 770 עד תשנ"ד, יודעים היטב בפנימיות לבבם אשר ה"משחק" החדש אינו אלא "משחק" כפשוטו. אבל הדור החדש אשר "לא ידע את יוסף" שמפטמים את מוחם עם שטויות כאילו "רואים את הרבי" או "שומעים את הרבי" או "מקבלים מענה מהרבי" או "ברכו על הלולב של הרבי" וכיו"ב והם מאמנים לכל זה – איז אויף זיי איז א ביטערער רחמנות.

לכן, במענה להשאלה מהו החילוק בין "חסידי ליובאוויטש", ו"אנשי המשיחסטין"? החילוק הוא עיקרי ויסודי. ובסגנון שאומרים ברבים כאשר עושים סיום על מסכת בש"ס - "אנו רצים והם רצים", על דרך זה אפשר לומר בנידון דידן, אנחנו רוצים והם רצים.

אנו רוצים את הרבי כפשוטו כפי שהי' קודם בלי שום שינויים כלל וכלל (הרבי ה"אוטנטי") והם רצים לרבי ה"פיקטיבי" החדש שנתהווה אצלם.

הם מכריזים הכרזות שונות למיניהם כל חד לפום שיעורי' דילי', יחי, מה"מ, מה"מ שיל"ו, "מה"מ שליט"א" וכיו"ב.

ואנו אומרים אודותם: "אח און וויי איז צו זיי, א פרעמדין רבי'ן האבן זיי"!

א גוטן יו"ט.

לחיים!

הכותב הוא מזכיר וועד רבני ליובאוויטש הכללי.

י"ג בתשרי תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
61
1. הרוצה להאחז במרה שחורה יהא לו אשר לו...

המשיחיסטין,כלשונו,מתגעגעים לרבי לא פחות ואולי יותר.יחד עם זה ולמרות הכאב משתדלים לחיות עם הרבי וזוכים לחוש שהרבי חי בתוכם. ולכןתשרי ב770בימינו חי ותוסס מלא וגדוש באלפי תמימים ואנ"ש למורת רוחם של כל אלו החושבים שהם ורק הם ליובאוויטש האוטנטית.
כדאי לכותב הנכבד להתחיל לעיין בתורת מנחם מהשנים הראשונות...כדי להווכח שהרבי בעצמו נהג בהנהגות 'משונות' אחרי ההסתלקות בתש"י.
בין היתר מובאת שם העצה בנוגע לשאלות לרבי אחרי ההסתלקות.'שימשיכו לכתוב -אומר הרבי-והרבי כבר ימצא את הדרך לענות...וכבר נודע בשער בת רבים מעלתן המופלאה של המענות באגרות הקודש והמופתים הרבים המתגלגלים שם. וב"ה מיום ליום רבו המשתמשים בעצה זו ונושעים מידי יום. בתפילה שה' יאיר את עיניו ויזכה גם הוא לראות באור ה' כי טוב
גוט יום טוב
י"ג בתשרי תשס"ז
2. די לפלגנות ולמחלוקות...
אנו עומדים בפתחו של חג שעניינו אחדות ,אז למה להתעסק דווקא עכשיו בפלגנות?
לא די לנו באסונות האחרונים. שפקדו את מחננו.אנשים צעירים מסתלקים בפתאומיות בדמי ימיהם .מה עוד צריך כדי שנתעורר?
י"ג בתשרי תשס"ז
3. כל מילה - במקום
בהחלט התפעלתי מהכתבה
סוף סוף מישהו מרים את הכפפה
צריך לעשות לזה סוף.
י"ג בתשרי תשס"ז
4. איכססס...


פשוט בא לי להקיא...
י"ג בתשרי תשס"ז
5. נותנים לך כתף
י"ג בתשרי תשס"ז
6. ל-2
האם לזו יקרה פלגנות?

האם כשהרבי הוכיח מישהו על מעשיו המוטעים, אם בפיו הק' ואם בכתי"ק האם נאמ שהרבי בא לעורר מחלוקת "בערב החג שמסמל אחדות"?

שומו שמים! האם לא ניתן להוכיח מישהו על מעשיו המורידים את כל הדור הצעיר לבאר שחת??

היכנס כעת ל770 והאזן לשיחת חולין תמימה של בחור צעיר שיונק מחינוך צפת, ותאמר לי איזו התבטאות היתה נגועה בפנימיות, או באיזשהו רגש חסידי ישר?
י"ד בתשרי תשס"ז
7. מדהים!
ראשית הכתבה היא ממש מדהים. הוא צודק מאה אחוז.
מענה ל1#: הרבי אף פעם לא אמר לכתוב להאגרות. מה שהוא כן אמר היא אשר כשיש שאלה להתייעץ עם ידידים מבינים רופא מומחה וכו' - לא אגרות (זה נתחדש אחר ג' תמוז). מנין אתה יודע אשר "ימצא הדרך לענות" הוא "ע"י האגרות"?! אולי צריכים פשוט לנסוע לאהל להתפלל שם כפשוטו!
י"ד בתשרי תשס"ז
8. שנת תשס"ז
בשנה זו גם עשו ליצונות מהרבי - בליל סליחות כשהמזגן ב770 לא עבד שמו מזגן קטן אצל מקומו הק' - אשר עי"ז עכ"פ להרבי לא יהי' חם...!
י"ד בתשרי תשס"ז
9. שנאה כביכול חסידית

רחמנות

י"ד בתשרי תשס"ז
10. עוד מישהו שמצא במה מתאימה...
י"ד בתשרי תשס"ז
11. looking for fights
the writer is the same and maybe even worsethere both looking for machloikes
י"ד בתשרי תשס"ז
12. תגובה ל-7
מדהים
אנא בכנות תעיין בשיחה (המוגהת) של חמשה עשר בשבט תשמ"ח ושם הרבי מביא (בנוסף על 1) רופאים מומחים 2) ידידים מבינים 3) עשה לך רב) הוא גם מביא את האפשרות של לעיין בספריו
אנא "אין דיעותיהם שוות" הוא טבע שהוטבע בין בני אדם, אבל שנאה ר"ל היא מגיפה שגורם היפך הטוב הן לרעים והן לטובים
נחום תחפש עיסוק אחר וטוב יהיה לנו עדי התגלותו המהירה של כ"ק אדמו"ר
י"ד בתשרי תשס"ז
13. ממש מה שחשבתי
היום היתי ב770 וחשבתי בדיוק כמו שכתוב פה. שומו שמים צריכים לעשות בסוף לזה... מה נשמע במשפט 770?
י"ד בתשרי תשס"ז
14. I agree with 1
he does not know what he is talking about, do yo9u really think they would want it to be in 24?? of course not what i see is that they want the Rebbe muce more then you do.
י"ד בתשרי תשס"ז
15. יעקב
אין ח"ו בין חסידי חב"ד שני "רבי"
המשחיסטין וה"אותנטים" מאמינים באותו "רבי"
י"ד בתשרי תשס"ז
16. ישראל
ישנם אלפי חסידים שהם "משחיסטים" הם ידעו את יוסף, בדיוק כמו שנחום שפירא ידע את יוסף.
ואפילו הם יותר מבוגרים ממנו וכו'.
י"ד בתשרי תשס"ז
17. החותם בכאב על שמו של רבינו בהתחללו
לכל כבוד המגיבים שליט"א
אני מודה לידידי נחום שפירא שליט"א אבל אני חושב שהבעי, עמוק יותר שאע"פ שחושבים כדברי ידידי אבל אע"פ אם המשפיעים חונכו אותם איך לבא להתקשרות אמיתי ע"פ שיחותיו ומכתיביו של הרבי ((קיום השו"ע) לימוד תורתו קיום הוראותיו וכו' היו נעשים קצת "בני אדם" ואידישע אידן אבל עכשיו שחונכו "שהדרך להתקשרות" הוא ע"י "הכרזת..." ובהרבה גרוע יותר אז הם כמו שהם
והחילוק פשוט שבדרך הא' זהו חילוק בהשקפה (א"א לומר הרגש שהרי הרגש צ"ל אמיתי משא"כ...)
משא"כ לפי אופן הב' שזהו חילוק במעשה
ועוד יש להאריך בזה אבל כבר עומדים "ערב שבת אחר חצות"
י"ד בתשרי תשס"ז
18. ויה"ר שיקויים במהרה הפסוק "לא ידח ממנו נדח"
היב דיון על פתיחת האגרות באתר זה ראה:
http://shturem.net/index.php?section=cols&id=100&lang=hebrew
י"ד בתשרי תשס"ז
19. משיחיסט
כל הפוסל במומו פוסל
י"ד בתשרי תשס"ז
20. משיחיסט
די ללעוג על המשחיסטים, אפילו אינם חושבים כמוך
י"ד בתשרי תשס"ז
21. 100%
kol mila ZAHAV!!!!!!

Chazak Ve'ematz
י"ד בתשרי תשס"ז
22. תגובה למיגיבים
נכון, הכתבה מרגיזה למי שלא מחזיק כמוהו, אבל הגיע הזמן שהרבנים ועיני העדה יחליטו וישימו גבולות ולא קיצוני שחושב להקצין נהיה מאן דאמר, פשוטו כמשמעו, לצערי ניתן להיווכח בזה כמה שאתה מקצין יותר אתה מתקבל אצליהם על הבמה במקום מכוכד יותר וע"ז הכאב!, מי שמך להחליט כך או כך? ע"כ רבנים ומשפיעים ועיני העדה צריכים להחליט
תמים
י"ד בתשרי תשס"ז
23. אבל היכן נמצאים רוב החסידים?
כל הכבוד לכותב הנכבד, אבל כדאי לו לבדוק היכן הוא היה בר"ה ויהכ"פ, והיכן הוא יהיה בשמח"ת - לעומת האלפים הרבים שגודשים את 770.

דיעותיו הקיצוניות של הכותב הם היום מיעוט בחב"ד.

אמנם יש מטורפים אצל המשיחיסטן אבל גם דיעותיו של הכותב אינם רחוקות מההגדרה הנ"ל.
י"ד בתשרי תשס"ז
24. צודק במאה אחוז


ההפסד כולו של הכותב הנכבד
י"ד בתשרי תשס"ז
25. תודה
תודה לרב שפירא על הצגת המראה מול פני המשיחיסטין ומקיים בזה גם חובת מחאה.

ולטוען (מספר 2) על פלגנות ומחלוקת:

באם היו עושים ליצנות בראש חוצות מאביך, ובפרט באם כבר אינו בעלמא הדין, האם גם אז היית נמנע מ"פלגנות" ו"מחלוקת" או שהיית מוחה בראש כל חוצות?

על כולנו חובת המחאה ותחזקנה ידיהם של אתר שטורעם המסייעים לזה ואינם נרתעים מטרוריסטן ומשיחיסטן.
י"ד בתשרי תשס"ז
26. צודק אבל מתעסק רק בשלילת הצד השני
למרות שאני מסכים לחלוטין עם הכותב בנוגע לדעתו על המכונים "משיחיסטים" אבל אני חושב שזו לא גבורה כלל לכתוב שהמשיחיסטים אינם צודקים.

אם רוצים ליצור שינוי חייבים לומר מה ואיך כן צריך לעשות היום בכדי לחיות עם "הרבי" ולא רק להתלונן ולבכות שאין לנו מה שהיה לנו.

מה שזכה הכותב לראות - לא זכה הדור הצעיר לראות, אי אפשר לומר לצעירים שהם צריכים לבכות על כך שלא נולדו בדור קודם.

צריכים להכניס חיות אמיתית בעניניו של הרבי כפי שהרבי רצה, ולא רק לבכות ולבכות.

אם נמשיך ב"אוי מה היה לנו" אנחנו נישאר עם ה"אוי" והמשיחיסטים יסחפו לתוכם את הדור הצעיר.
י"ד בתשרי תשס"ז
27. Chabad=Anti-Mishichist
The Mishichistim have nothing to do with chabad, they can be one million going strong but they are not chabad.
They are going egeints everything Chabad/Rebbe stands for

If you are a Chabadnik/Chossid of the Lubavitcher Rebbe then you should and must be an Anti Mishichist.

Main Entry: anti-
Pronunciation: "an-"tI, "an-tE also "an-ti before consonsants
Variant(s): or ant- or anth-
Function: prefix
Etymology: anti- from Middle English, from Anglo-French & Latin; Anglo-French, from Latin, against, from Greek, from anti; ant- from Middle English, from Latin, against, from Greek, from anti; anth- from Latin, against, from Greek, from anti -- more at ANTE-
1 a : of the same kind but situated opposite, exerting energy in the opposite direction, or pursuing an opposite policy b : one that is opposite in kind to
2 a : opposing or hostile to in opinion, sympathy, or practice b : opposing in effect or activity
3 : serving to prevent, cure, or alleviate
4 : combating or defending against "
י"ד בתשרי תשס"ז
28. מילה בסלע!
וגם אם את חלק מן המילים היתי מנסח אחרת, עדיין זה לא משנה את העובדה שהטועים והתוהים התמוהים הללו, שעושים (בחיצוניות) כאילו המצב הוא כמקודם וכשורה וכו' (ובפנימיות לא רק שננמצאים במצב כה קשה, אלא שקועים עמוק אין א טיפערע בלאטא) - שהטועים הללו הם תופעה חיצונית ומבחילה - שלה ולליובאויטש יש קשר מיקרי.
אני ממליץ לעיין בכתבתו של הרב גורביץ' ממגדל העמק בפרדס חב"ד האחרון (שנכתבה בכישרון רב ע"י הת' מ"מ ברונפמ),
שלאמיתו של דבר הוא דן שם בסוגיה זו - על החשיבות להתגעגע ולבקש הגילויים של הרבי,
(וזה בניגוד להטועים והמטעים,שאומרים - כקורח ה"י - לנו ה"עצם" ו"מי צריך גילויים").
וכבר נודע בשערים אשר כמעט כל מי שיש בו חסידות מונחת בפנימיות - אפילו הוא בדעותיו קרוב לדעותיהם קצת (שאומר יחי וכו') - מרוחק מהם וסולד מהם.
ויה"ר שגם הם יזכו לאורו הגדול של רבינו, הרבי זי"ע, ויהיו לחסידים, ויפסיקו מלהפריע אכי"ר.
י"ד בתשרי תשס"ז
29. ל1
אם שמת לב להמשך הרבי כותב אודות הליכה וכתיבה לאוהל ןהרבי כבר ימצא איך לענות אז במקום לכתוב שטוית לך תלמד את המקורות "שלך"
י"ד בתשרי תשס"ז
30. כתבה הזויה
עכשיו מערכת שטורעם תבינו מדוע אתם בירידה - פירסום כתבות הזויות כאלו גורמות לאנשים לנטוש אתכם.

כן, אני לא משיחיסט.
ט"ז בתשרי תשס"ז
31. וואלה, כמה שאנחנו מטומטמים.. מהיום אני אנטי
משכנעים את המשוכנעים
ט"ז בתשרי תשס"ז
32. אין להקב"ה אלא ד' אמות של הלכה
בלי להיכנס בגוף הענין, מה יאמר על מאחז"ל שאחרי החורבן "אין לקב"ה אלא ד' אמות של הלכה". האם יאמר:

שיטתם, טוב ונוח עכשיו יותר מכפי שהי' לפני החורבן ר"ל: בערב כדי להתקרב להקב"ה הי' צורך לעלות לרגל לירושלים, ואילו היום יושב לו יהודי בביתו בעיה"ק צפת ולומד קצת תורה ומתקרב להקב"ה משל הי' בבית המקדש...

ט"ז בתשרי תשס"ז
33. לעשות קצת סדר
בס"ד
ראשית כל יש לעשות סדר בענינים:
משיחיסטין!
לאיזו משיחסיטין הכוונה? הרי יתכן וא' מכריז יחי ועדיין אינו נחשב למשיחיסט? והטעם כיון שהוא הולך לאוהל? או שהוא מכריז אחר התפילה ולא עשרים וארבע שעות על עשרים וארבע שעות וכו'

אלא מאי?
ישנם הרבה חסידים ואנשי מעשה [וכפי שמופיע בתגובות "שהכירו את יוסף ומבוגרים יותר מהרב שפירא] שמתגעגעים ובוכים אפי' וכו' ובכל זאת מכריזים יחי ומשתדלים בתור חסידים מקושרים לחיות עם דבריו האחרונים ששמעו מפיו הק' – הצפי' והאמונה – בנבואת הרבי שהנה זה משיח בא.
חסידים הנ"ל ברובם מסתייגים ממעשים הקצונים של אותם קבוצות שאין גבול בשטות שלהם ובכל יום ויום מוצאים המצאות חדשות, וע"ד סיפור המזגן בסליחות וכו'.
ועוד ועיקר דווקא אצל אלו חסדים ואנשי מעשה הנ"ל אפשר למצוא "א לעבעדקייט", גאון יעקב בפרסום כל דברי הרבי, הקנאות במבצעים (וראה בארץ בזמן המלחמה, דווקא אצל המשחיסיטים הי' אפשר למצא את הלחלוחית והקאך במבצעים כבשנים קדמוניות – ואכ"מ).
לאידך אצל אלו המכונים האנטיים עם כל הערכה כלפיהם הרי: אצלם המרא שחורה. אין את הגאון יעקב דחב"ד ואדרבא מתביישים מלפרסם דברי והנהגות הרבי לאו דוקא קשורים למשיח (שפעם כן היו מפרסמים).

ונחזור כמה שנים אחורה?
אחרי תקופת ג' תמוז נ"ד, הקאך שלהם הי' 1. הסתלקות ורק הסתלקות. אפי' לשיטתם לא עשו שום ענין לחזק את קהילת אנ"ש בזה.
ולדוגמא גליון כפ"ח "כריכה שחורה" "יתומים היינו ואין אב" טעינו" וכו'. איפה החיזוק איפה האמונה והבטחון איפה הגאון יעקב.
אלפי חסידים בתקופה הקשה הזו ציפו וחיכו לאיזה עידוד מעיתון הנ"ל!
ולכל אורך תקופה הדלה כל התנועה של העיתן הי' בקו הזה.
עד שבזכות עיתון בית משיח "שאינני מחזיק כלל מהרבה ענינים שבעיתון, ומשיטתם לא להתייחס כלל לאוהל וכו' ועוד" אך בזכותו עיתון הנ"ל עם הזמן עיתון כפ"ח הפסיק בשיטתו הנ"ל ונהי' כבי' יותר פרווה ולראשונה במדור מהנעשה והנשמע הי' אפשר לראות תמונה מאירוע בלי שיסתירו שלט היחי שבאירוע וכו' וכו' לאט לאט עד שעם הזמן נטה קצר יותר לקו המשיחסטי. (ואפי' פרסמו סיפורים מהאגרות).

וועד תלמיד התמימים העולמי?
בתקופה שלאחר ג' תמזו קמו כמה בכירי התמימים בראשם בנו בכורו של ווילשאנסקי והתחילו במבצע "דרך הישרה" לימוד סגויות בגאולה ומתוך שיחות הרבי בין כל תלמידי התמימים ברחבי תבל מתאים להוראת הרבי ללמוד בעיני גו"מ. דבר שהתקבל באהדה ברוב הישיבה וחיזק והביא קאך אצל הת' בשיחות הרבי ובאמונה והצפי' שאט אט קומט משיח.
מבצע זה חידשוהו מזמן לזמן ומתקופה לתקופה עד היום הזה.
וכאן הבן שואל? איפה היו "וועד תלמידי התמימים"? למה הם לא קמו אז עם כל המבצע שלהם?
[דא"ג העבודה של וועד תלמידי התמימים מאוד מקצועית ובצורה מאוד ממוחית ונהנים מאוד מהקובצים שלהם ועוד.
מאיפה מגיעים הכספים? האם הי' כדאי לייצר פוליטקה בין תלמידי הת' בשיבות שעד היום לא היו מעורבים (ישירות – ובאופן רשמי) בפוליטיקה?].
היום הם מארגנים תכנית מלאה לאורחים (תלמידי התמימים)?
בתשרי הראשונים אחר ג' תמוז (ועד היום הזה) מי דאג להביא את הבחורים ל770 ? איפה היו אז וועד תלמידי התמימים?
אלא מאי אלו שדאגו ורעננו והביאו קאך וחיות היו המשיחסיטים? (וכן בכל העולם ואכ"מ לאריך בדוגמאות). ובזכותם האחרים התעררו מתרדמתם?
ובנוגע לאורחים והצפתים והמשיחיסטים
ראשית כנ"ל רוב המשיחסיטים מסתייגים ממעשים הקיצוניים כנ"ל, אך עובדה ב770 היום בחודש תשרי נכנסים בזמני הסדר ו'המחיה' שומעים קול תורה הזאל מלא והתמימים לומדים וזה מאז ג' תמוז נ"ד. מי הם התמימים האלו? מי הביאם? מי יצר את התופעה הזאת? וועד תלמידי התמימים העולמי? אגו"ח העולמית? עיתון כפ"ח?
הצפתים: יש לכל הישיבות בארץ ובפרט לאלו שבצד האנטיים קנאה כלפי ישיבת צפת והצלחתה האדירה, למעל' מ400 בחורים צוות מעולה של רמי"ם ומשפיעים וכו', למרות כל מעשה הקצונייות (ושאר דברים השליים) הנובעים משם הרי שמשהו יש שמה. . .
וישנם עוד ישיבות "משחיסיטים" שאינםמקצונים כמוהם כמו ישיבת ברינוא בצרפת, וגם שם ישנו קאך בהתקשרות מבצעים לימוד עניני משיח (ובהפסקות תל' יושבים ולומדים שיחות גו"מ), וגם מתגעגים ואכ"מ.

ואפשר להאריך בכל זה?
מאיפה נובע כל המעשים הקצוניים (של המשיחיסטים)?
למה בארץ רוב אנ"ש לא צייתו לרבנים שהורו לא להצביע למרזל (והתוצאות בכפ"ח ידועות)?
למה בארץ רוב אנ"ש לא ציתו לרבנים שהורו לא להשתתף בפגנת המשיחיסטים (ובהפגנה של צא"ח אפשר לראות קרחות בתמונות – עובדה)?
איפה כל הקאך של ה"אנטים" שהי' פעם ברעש גדול ב"רשימות"?
אצל מי הי' הקאך בשלימות הארץ ובפרט בתקופת ההתנקות?
ועוד חזון למועד.

אך כבוד הרב שפירא מצא או המציא משל יפה עם ה"ישראל במקום כהן" והוא ע"ד "ראה את המציאה ונפל עלי'". וכמו שאומרים אצל אחינו הספרדים "חזק וברוך"!
י"ז בתשרי תשס"ז
34. Well said!
it is so sad to see a new group sprouting who think they are being mekushar while they dont even know what a rebbe is!
י"ח בתשרי תשס"ז
35. להעמיד דברים על דיוקם
עם כל הכבוד, אבל בית משיח כשהתחיל וכן א.ת.ה. שהתחיל היו מתונים מאוד. (אין לכם מושג אפי' עד כמה, כל מיני אנ"ש צעירים שהיום נחשבים מאוד לא משיחיסטים - אז היו מראשי הנוסעים לתשרי וראשי את"ה וכו' (אפשר לבדוק את זה). והסיבה הפשוטה שהתחילו להיפרד מהם זה בגלל הקיצוניות שהובילו אט- אט ועוד היד נטוי' ר"ל כשביל, חלוקת דולרים כוס של ברכה (אגב, מי שטוען שרוב הצפתים נגד זה - שיעיין בבקשה באתר חב"ד אף.אם. ויראה את הווידיאו של הכוס של ברכה). ובגלל כל הטירוף היו צריכים לקיים הבדלו מתוך העדה הרעה הזאת.
כל זה כמובן בנוגע לשטויות שעושים מבלי לפגוע, ואני לא מדבר על מעשי הטירור (זריקת הביצים ערב ג' תמוז ס"ד במבחן הועד, מכות להרש"מ סימפסאהן [כן, ה'משיחיסט'] בג' תמוז ס"ג וס"ד כשעלה חזן בתור מזכיר. [בתשס"ד זה כבר הי' אחרי פסק של בד"ץ דק.ה. שהוא יעלה. כן הבד"ץ כשהם עדיין היו כשרים.] שבירת הדלת של הזאל הק' ערב ברכת הבנים תשס"ו [מלך פורץ גדר...] מכות לילדי השלוחים ולמדריכיהם בכינוס השלוחים תשס"ה ב-770. שירת 'וכל קרני רשעים' והפרעה לקריאת התורה בר"ה השתא כשהעלו את רבני ק.ה. [אביר שבאבירים... זוכרים מהרב מארלאוו ע"ה?] וכו' וכו'.
מדי דברי אזכר במכות הרצח שחטפנו כל הבחורים ה'זיעות' כשנכנס הת' זלמן קאפלאן שקיבל הוראה מועד רבני ליובאוויטש לנעיד במשפט נגד מדפיסי האיגרות.) אחרי כאלו הקצנות שקרו בהדרגה וטיפין טיפין עד שלא היתה ברירה.
לתשומת לבך נסעו כל הבחורים לתשרי לא רק מצפת אלא שאז היו ביחד כי בסך הכל היו חילוקי דיעות שהי' אפשר להתמודד עמן כמו לדוגמא 'איפה להיות בהקפות האם ב-770 למטה או בחדר של הרבי או באוהל הק''? וכמובן שכולם הסכימו שכל שלושת המקומות קדושים וצריך להיות בשלשתן והשאלה היתה איפה להיות בהקפות, משא"כ עכשיו הרי כל הצפתיים וגם הצפתיים בפוטנציאל יאמרו לך מיד: "אין אוהל!" [ר"ל] "אסור להיכנס לחדר של הרבי!" וכו' וכו'.
ועוד דבר שהתגבר אצלהם זה הפריקת עול הנוראה שאפשר להיסתכל מי עומד מאחוריהם. ולדוגמא את הרב אייזיק לנדא ראיתי בהושענא רבא תשס"ה אומר תהילים באוהל הק', את הרב פיטשע אופן ראיתי מדליק נר בכל שנה בג' תמוז ליד הזאל הק', ומתפלל את כל התפילות בחדר של הרבי ובס"ו הוא ניגש חזן לנעילה. [להזכירכם הרב אופן מכהן כמשפיע ראשי בישיבת חח"ל צפת!!!]. את הרב ווילשאנסקי ראיתי בסוף חשוון-כינוס השלוחים תשס"ו באוהל הק'. את הרב משה אורנשטיין ראיתי בשמיני עצרת ס"ו בהקפות בחדר של הרבי. [גם הוא, כהרב אופן, משפיע ראשי של צפת!!!...]. את הרב שד"ב וולפא ראיתי מדליק נר בג' תמוז ס"ו באוהל הק'. למותר לציין שכל הרשימה כדלהלן לא עומדים בשביל לא בדולרים ולא בלעקח. וגם בכש"ב מוצאי ר"ה השתא המשפיע הכי בכיר הי' גיא מלכא... מכאן שאת הכל הבחורים מחליטים לבד (עיין ערך עוד - כיפת יחי, דגלון, דגל בכיפה, כתר, שירת מי אדיר סוערת... וכל הדברים דלעיל בארוכה אין לך פריקת עול יותר גדולה מזו...
י"ח בתשרי תשס"ז
36. תגובה לתגובה 30
מערכת שטורעם בירידה?
בדיוק ההפך! מערכת שטורעם בעלייה גדולה!
ותאמין לי שמערכת שטורעם שמחים עם כל משיחיסט שעוזב את האתר!
ולמותר לציין שכל דברי הרב שפירא נכונים!
י"ח בתשרי תשס"ז
37. תודה
תודה להרב שפירא על המאמר, כתבת "צום זאך".
י"ח בתשרי תשס"ז
38. דימונה
כנראה נוכל לקוות שהכותב דנן יצא בחריפות נגד האמור בשם הרב גליס מדימונה, שאוהל זה יחידות פרטית ללא הגבלה, שהוא כנראה, 'במקום רבי'...
י"ט בתשרי תשס"ז
39. thanks
thank you r' shapiro you put things [and pepole] in the right place!!!!!! kol hakakvod
י"ט בתשרי תשס"ז
40. רחמנות על הדור שראו את הרבי ולא הבינו כלום
כ' בתשרי תשס"ז
41. רגע! כל "המשחיסטים" לא ראו את הרבי???
בבקשה אל תבלבל את המוח כאילו שהמשחיסאים הם עולים חדשים לחב"ד והאנטים הם ה"גזע"!!!
אני משחיסט ויותר וארבע דורות בליובאוויטש וראיתי את הרבי והבין שהרבי רוצה שנכריז "יחי"!!!
וככה אני עושה כפי רצון הרבי
כ' בתשרי תשס"ז
42. very strong
This is very interesting and very well presented
כ' בתשרי תשס"ז
43. צודק
הרב שפירא צודק בכל מילה
כ' בתשרי תשס"ז
44. ל-41
המדובר כאן הוא אודות כל הצעירים שלא יודעים מהו רבי ומהו ליובאוויטש
כ' בתשרי תשס"ז
45. כל הכבוד לשטורעם על 33
ל-33 מילים כדורבנות!
וכל הכבוד לשטורעם ש"העיזו" להכניס כזו תגובה. זה רק הופך את שטורעם לאתר ה-מרכזי של חב"ד!
כ' בתשרי תשס"ז
46. עיע
מתנגד
כ' בתשרי תשס"ז
47. הצעת פשרה
עד הבימה הרבי איתנו ולכן עושים שביל עד משם. משם ואילך יש ג' תמוז. וד"ל
כ' בתשרי תשס"ז
48. שמחה תקיעא וכו'
א שאד די לחיים... תחלה וסוף. וידוע מס' התעניות למשקה לבטלה. הרי הכותב יודע שאין למי לדבר. ואילו הי' דבר שאפשר לשמוע הייתי כותב עוד, אלא שאין הצר שווה בנזק המלך...
כ"א בתשרי תשס"ז
49. עדין מדי
הרב צודק במאה אחוז
ואם לא יהיו עוד רבים שירימו
את הכפפה ויגידו די
לא ישאר זכר לחבד ויכולת השפעה
בכלל ישראל

פתקא טבא
כ"א בתשרי תשס"ז
50. כל עוד לכולם יש רבי אחד, ולא הוכתר רבי אחר -הרי אין כל הבדל
כ"ג בתשרי תשס"ז
51. איני משיחיסט אבל לא ניתן שלא להתפעל מפעולותיהם
השחצנות והיחצנות יתר של האנטי גורמת שיש קבוצה אשר מקיאה זאת. והפלא שהאנטים בישיבות בירידה, והמשיחיסטים בעלייה. לא ניתן להשתלט על השני בזילזול ובוטות. ובגלל השינאה הם מצליחים לגרור הרבה חסידים שכל העניין הזה כלל אינו מעניינם, וכאילו להזדהות.
כ"ג בתשרי תשס"ז
52. תגובה ל51
משיחיסטים בעלייה...
אנטים בירידה...
הרבה אנשים מתפללים שכל המשיחיסטים יעלו בישיבות במקום להתעסק בשטויות
כ"ג בתשרי תשס"ז
53. Shmuel
I Finnaly now understand the strong-point of the Anti's. Thinking of it this way - I think they do have a point! It's something to ponder...
כ"ד בתשרי תשס"ז
54. צ"ל אך און וויי
אין "ח" באידיש (חוץ מ"חאטש").
כ"ה בתשרי תשס"ז
55. צודק מאה אחוז
הרב צודק.
כ"ו בתשרי תשס"ז
56. קלעת בול
תגובה מוחצת למשיחיסטים
כ"ו בתשרי תשס"ז
57. I was there
The schapiros are still angry that lippa isnt in badatz thats it they dont really care about the rebbe if badatz was anti the schapiros would all be Mishichistim vedal
כ"ז בתשרי תשס"ז
58. תכניסו לראש, כולם ליובאוויטשער'ס
סוף סוף חייבים להכניס לראש של כולם ולדעת שגם ה"משיחיסטים" ליובאוויטשער'ס.
ולהפסיק את כל המחלוקת!!!

מחלוקת רק הורס!!!
ג' בחשוון תשס"ז
59. Chaim to #58
Wrong. Those that embarrass the Rebbe and go against his directives are not Lubavitchers. Period.
ג' בחשוון תשס"ז
60. 33 very nice how you wrote
some people have to learn how to have chayus, and most important is one of the rebbes mivtzoyoim mivtza ahavas israel
ל' בחשוון תשס"ז
61. המשיחיסטים הרסו את חב"ד
לצערנו הרב כת המשיחיסטן הרסה לגמרי את חסידות חב"ד ,
כ"ב באייר תשס"ח