ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
הערות הרבי על 'נר אהרן'

הרב אהרן ישעיה פיש שלח אל הרבי את הספר 'נר אהרן' על עניני חנוכה מתוך כתבי זקנו, וקיבל הערה בכתיבת ידו הקדושה (הכתב והמכתב)
מערכת שטורעם

לפנינו מכתבו של הרב אהרן ישעיה פיש אל הרבי מיום ו' טבת תש"נ. המכתב צורף אל הספר 'נר אהרן' הכולל ל"ו פרקים בעניני חנוכה (רובם ע"ד הסוד והקבלה) שהוציא הרב פיש לאור עולם מתוך כתבי זקינו הגאון רבי אהרן ישעיה פיש זצ"ל.

במכתבו ציין הרב פיש כי הספר הקודם מתוך כתביו של הסבא על הגדה-של-פסח כבר נמסר לכ"ק אדמו"ר בסמיכות לחג הפסח תשמ"ט, וכמו כן מכינים לדפוס ספרים נוספים מתוך כתביו.

את המענה על מכתבו של הרב פיש – ובו הערה על הנכתב בתוך הספר – כתב הרבי על גבי המכתב. בקשר למה שכתב הנ"ל שהספר יצא לאור "לקראת ימי החנוכה" כתב הרבי:

והודגש גם להלכה למעשה בפועל ענין מצוה בשעתה.

[לטלפן המענה בזה קודם וכו'] (כנראה הכוונה קודם שבת קודש).

בספר 'נר אהרן' (עמ' ג') כתב: "הנה מנהגו הי' להדליק בערך שתי שעות אחר צאת הכוכבים, קודם תפילת ערבית".

ועל כך כתב הרבי:

לכאורה צ"ע הקדמת ההדלקה לפני התפלה (לאחרי שמכבר הגיע זמנה).

ל' בכסלו תשס"ז
 
 
הגב לכתבה

תגובות
2
1. תיקונים
א) השמטתם ההדגשות במלים מסוימות (שהרבי העביר תחתיהן קו).
ב) מה שכתבתם ש"קודם וכו'" הכוונה לקודם שבת קודש, אולי הכוונה שהרבי פשוט אומר שיטלפנו המענה קודם, שיודיעו טלפונית, ואח"ז גם ישלחו בכתב.
ל' בכסלו תשס"ז
2. ומכאן ראיה מוכחת...

...לאלו השבים ממבצעים לאחר זמן ההדלקה, אשר יש להקדים את תפילת ערבית להדלקת הנרות.
א' בטבת תשס"ז