ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
התקשרות בין רבי לחסיד

שלושה מכתבים (מתוך עשרות) שקיבל הרה"ח הרב ישראל צבי הבר ע"ה שנלב"ע השבוע, בעניני חינוך, קירוב אחב"י והתקשרות בין רבי וחסיד
מערכת שטוערם

השבוע הלך לבית עולמו הרה"ח הר"ר ישראל צבי הבר ע"ה מכפר חב"ד, שהיה מלפנים מעסקני אנ"ש באה"ק. במלך עשרות שנות נשיאותו של הרבי, קיבל הרב הבר ע"ה עשרות רבות של מכתבים ואגרות ובהם הדרכה מפורטת בפעולותיו המגוונות בחינוך התלמידים, שיעורי תורה וחסידות, קירוב אחב"י, התקשרות בין חסיד לרבו ועוד כהנה וכהנה.

'שטורעם' מפרסם במסגרת זו כמה ממכתבי הקודש שקיבל הרי"צ הבר ע"ה מהרבי; מכתב אחד שנשלח אליו עוד לפני קבלת הנשיאות ובו מציין הרבי שקרא את הפ"נ שלו על הציון ובחדרו הק'; מכתב שני שקיבל – בשנת תשי"ד – לאחר שביקש הדרכה מאת הרבי אודות התנהגות העובדים אתו במפעל שבזו לו על אופן התנהגותו הדתית והחסידית. ומכתב שלישי מיום ח"י בכסלו תשכ"א ובו מובאים דברי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ע"ד התקשרות בין רבי לחסיד.

ט"ז בכסלו תשס"ז