ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
הרבי מבטא את אהבתו לתמימים

אחד הביטויים לחיבתו של הרבי לתמימים הוא המאמר ד"ה אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו • מוגש לקראת כ' חשוון (הרב משה מרינובסקי)
הרב משה מרינובסקי

כ"ף חשון, יום הולדת את כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע מייסד ישיבת תומכי תמימים, חוזר וממקד את תשומת לב אל התמימים ואל היחס המיוחד לו זכו את רבותינו נשיאינו לדורותיהם.

מאז נוסדה הישיבה בליובאוויטש בתרנ"ז עברו עליה הרפתקאות רבות והיא ידעה לא מעט נידודים. קשים במיוחד היו ימיה, כידוע, בימי נשיאותו של הרבי הריי"צ נ"ע. היו ימים שבהם הרבי עצמו היה ברוסיה (עד שנת תרפ"ח) ורבים מהתמימים לא יכלו להיות במחיצתו אם מפני סכנות הדרכים והצורך לחיות במחתרת ואם מפני שהיו מחוץ לגבולות רוסיה, כשהכוונה בעיקר לתלמידי התמימים בפולין. עם צאת הרבי את רוסיה, באו ימים שבהם דווקא התמימים ברוסיה לא יכלו להות במחיצתו ואילו אלה שבפולין כן נהנו לאורו. ואולם, תמיד נמצאו דרכים והזדמנויות לתת ביטוי להתקשרות הנפשית של התמימים אל הרבי מצד אחד ולאהבה העזה שהרבי רחש לתמימים מצד שני, והדברים ידועים.

אחד הביטויים לחיבתו של הרבי לתמימים הוא המאמר ד"ה אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו תרפ"ה. את המאמר שלח הרבי הריי"צ נ"ע לתמימים בורשה כשהוא מצרף לו את המכתב הבא:

ב"ה, ג' כ"ה אייר, תרפ"ה. ליענינגראד

אל תלמידי המוסד תו"ת דליובאוויטש אשר בעי"ת ווררשא יצ"ו, ד' עליהם יחיו.
שלום רב!
בזה הנני שולח לכם, תלמידי המוסד תו"ת דליובאוויטש אשר בווארשא, תשורה מאמר אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, אשר תלמדו ותדעו אותו בע"פ.
שמעו תלמידים, אין הדבר, דבר ידיעת התורה בנגלה ודא"ח ודבר בהעבודה שבלב זו תפלה ומדות נעימות, תלוי אלא בכם. התחזקו והתאמצו לשקוד בלימודים והשי"ת יהי' בעזרכם לעלות בעילוי אחר עילוי ברו"ג והיו ברכה,
הדו"ש ומברכם. 

*

אחרי כמעט שלושים שנה, בטבת תשי"ג, המאמר נדפס בקונטרס מיוחד ע"י הוצאת קה"ת כאשר בהקדמתו הרבי מפליא את ייחודו של המאמר וכותב עליו:

"... הנודע בין החסידים ואנ"ש וחיבה יתירה נודעת לו מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שאמרו – אף אם באיזה שינויים – כמה פעמים, העתיקו וכתבו גם באידית, הביאו בכמה שיחות ומכתבים ובו בחר לשלחו בתור תשורה לתמידי תומכי-תמימים-ליובאויטש אשר בווארשא...".

המאמר עוסק בצורך לעבוד את השם במסירות נפש, במיוחד בעקבתא דמשיחא כאשר גובר הלעג על יראי אלוקים ולומדי תורה ומלא דברי עידוד כי בודאי ניתנו לדורות אלה הכוחות לעמוד נגד כל מונע ומעכב, מפליא את מעלת העקב על הראש כמי שדווקא בו מתגלה כוח הרצון שבנפש ואת מעלת האנשים הפשוטים בעלי מסירות הנפש ומסיים וחותם בהבטחה כי המלעיגים "החוחים, הקוצים והעוקצים את השושנה" יכלו והיהודי העובד את ה' במסירות נפש יעמוד לעד, "וזהו העיקר בזמן הזה, בעקבות משיחא, שלא לילך אחרי השכל והטעם ודעם כ"א לקיים התומ"צ בתמימות ואמונה פשוטה באלקי ישראל, להיות כי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו אלא אדרבא כל הבא לטהר מסייען לו בסיוע רב להצליחו בעבודת האלקים ובכל אשר לו בברכה מרובה...".

רוצים ללמוד את המאמר ואולי אף לקיים את הוראת הרבי לתמימים לשננן אותו בעל-פה?

הנה הוא לפניכם: בספר המאמרים תרפ"ה עמ' עמ' רנז. בספר המאמרים קונטרסים ח"ג ע' קיט. ובאידיש בס' המאמרים אידיש (מ'הקריאה והקדושה' גיליון אייר-סיון תש"א.

(ורק דבר אחד טרם ברור האם התאריך הנקוב על המאמר "ג' אמור, י"א אייר, תרפ"ה" הוא היום שבו המאמר נאמר ברבים, ואם כן, באיזה הזדמנות היה הדבר ולמה אמר הרבי הריי"צ נ"ע מאמר ביום שאיננו שבת או מועד או שזה התאריך בו התחילה כתיבתו ולאחר כשבועיים בכ"ה אייר נשלח לווארשא).

י"ח בחשוון תשס"ז