ב"ה יום חמישי, י"ח אייר תשפ"ב | 19.05.22
תוצאות הבחירות לכולל חב"ד

מדור חדש ב'שטורעם': ימי חב"ד מאת הרב עמרם בלוי. והפעם סקירה על תולדות כולל חב"ד ותוצאות הבחירות שנערכו בתרח"צ (היו ימים)
הרב עמרם בלוי

מאז ייסוד כולל חב"ד ע"י כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע, עומדים נשיאי חב"ד בראש הכולל ועל פיהם ישק כל דבר.

כך היו פני הדברים גם בימי כ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע, כ"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע וכ"ק אדמו"ר המהר"ש נ"ע – כאשר בתקופת כהונתו של אדמו"ר המהר"ש, גם אחיו אדמו"רי קאפוסט, ניעזין וליאדי שלחו "מעות ארץ ישראל" לכולל חב"ד. למעשה, כל מעות א"י מכל אשר בשם חב"ד יכונה, הגיע בסופו של דבר לכולל חב"ד.

בתקופה שאחרי הסתלקות המהר"ש, כאשר אדמו"ר הרש"ב טרם קיבל עליו את הנשיאות, התרחשו שני תהליכים:

א. הישוב החב"די בחברון הלך והתדלדל, בעוד שהישוב החב"די בירושלים הלך והתחזק. כך עברה עיקר פעילות כולל חב"ד לירושלים.

ב. בהעדר רבי בליובאוויטש, הגבאים והממונים בארץ ובחו"ל היו תחת השפעתם של אדמו"רי קאפוסט, ליאדי ובאברויסק.

כאשר אדמו"ר הרש"ב קיבל עליו את הנשיאות וראה שהישוב בחברון מתדלדל ונחלש, וגם בירושלים מתנהלים הדברים שלא לפי רוחו (כגון הורים ששלחו את ילדיהם לשקאלעס קיבלו "חלוקה" מכולל חב"ד, ועוד כהנה); ניסה להתערב, אולם הממונים שהיו מטעם חצרות האדמו"רים האחרים לא שמעו בקולו.

בשנת תרס"ה הקים אדמו"ר הרש"ב את ה"ועד החברוני" שמטרתו לחזק את כולל חב"ד – ובעיקר את הישוב החסידי בחברון, כפי רצונו של אדמו"ר האמצעי שיסד בעיר זו את הישוב החב"די. גבאי הכולל בארץ ובחו"ל הקימו צעקה גדולה והחלו לפרסם קונטרסים ופרסומים שונים נגד מהלך זה. נוסף לזה התעוררה מחלוקת על מינוי ה"ממונים", על שם מי לשלוח את הכסף (מי "בעל האדרעס"). מחלוקות אלו נמשכו כמה שנים עד שבסופו של דבר נוצר פילוג בכולל חב"ד.

בשנת תרע"ד פרצה מלחמת העולם הראשונה והממשלה הרוסית אסרה לשלוח כסף לא"י, אדמו"ר הרש"ב עזב את ליובאוויטש ובמדינה שרר תוהו ובוהו. הקשר בין אדמו"ר הרש"ב לא"י הלך ונחלש.

בשנת תר"פ נסתלק אדמו"ר הרש"ב ובשנת תרפ"ג נסתלק אחרון האדמו"רים לבית קאפוסט (רבי שמרי' נח מבאברויסק). אז החליטו שני פלגי הכולל להתאחד מחדש ולבקש מכ"ק אדמו"ר הריי"ץ לקבל את נשיאות הכולל. הדבר לא יצא לפועל כי מיד החלו רדיפות המשטר הקומוניסטי שאיים להכחיד את יהדות בריה"מ. אח"כ היה מאסרו של הרבי ובמשך עשר השנים הבאות, למרות שהיה נרדף ועסוק בהפצת היהדות, היה הרבי מתעניין בנעשה בכולל חב"ד בא"י – אבל את נשיאות הכולל לא קיבל.

במהלך ביקורו של הרבי הריי"צ באה"ק, ביקר גם במשרדי כולל חב"ד (ברחוב עין יעקב, בשכונת מאה שערים ירושת"ו). הזדמנות זו נוצלה ע"י גבאי כולל חב"ד המאוחד להפציר ברבי כי יאות לקבל ע"ע את נשיאות ה'כולל'. הרבי שזכר את כל התלאה שמצאה את כ"ק אביו אדמו"ר נ"ע, התנה את נשיאותו בקבלת בעלות מוחלטת על הכולל, מינוי אנשים מצדו בהנהלה ובנוסף לכך דרש שכל חברי הכולל יתחייבו לעמוד בתקנות שהוא יתקן. הנהלת הכולל הסכימה לכל התנאים. בשלב ראשון מינה כבא כוחו את הרה"ח ר' שלמה יהודה לייב אליעזרוב והשאיר את ההנהלה הקודמת על מכונה עד אשר ישלח את תקנות הכולל.

מארץ ישראל נסע הרבי לחו"ל, ביקר בארה"ב ובמדינות נוספות ורק אחרי כמה שנים שלח את "תקנון" הכולל ובו תנאים רבים להימנות כחבר בכולל חב"ד (כגון להתפלל בקביעות בביכ"נ חב"ד, ללמוד חסידות ועוד). נוצר ויכוח בין כמה מגבאי הכולל הותיקים כיצד להשיב והאם להיענות לדרישות הרבי, אולם כשלבסוף קבלו פה אחד את כל תקנותיו הק' הואיל אדמו"ר הריי"צ לקבל עליו את הנשיאות של כולל חב"ד.

לאחר קבלת הנשיאות מצד הרבי, ערך מספר שינויים בהנהלת הכולל – ולצד בא כוחו הרה"ח שיל"א, הוסיף ומינה גם את החסידים ר' דוד לבנון ור' יצחק אביגדור אורנשטיין כחברי ועד המנהל מטעמו.

כאן פנו חברי ה'כולל' הוותיקים, שהיו רגילים לבחור "ממונים", בבקשה לרבי כי יתיר לקיים "בחירות" כדי לאפשר לציבור להוסיף עוד חברים במועצה. הרבי נענה לבקשה זו ובשנת תרח"צ, כפי שאנו לומדים מהמסמך הקודם שפורסם, נערכו בחירות לממוני כולל חב"ד.

יש לציין כי מדובר בתהליך חד פעמי. היתה זו פעם יחידה תחת נשיאותו של אדמו"ר הריי"ץ בה נערכו 'בחירות' בכולל חב"ד. בסופו של דבר, החסידים שמונו ונבחרו, כיהנו בתפקידם עד סוף ימיהם; יותר לא נערכו בחירות, לא בימי הריי"צ וגם לא לאחר מכן כאשר כ"ק רבינו נשיאינו זי"ע מילא את מקומו בנשיאות כולל חב"ד. כ"ק אדמו"ר נשיא הדור ונשיא הכולל הוא שקבע את הממונים ובחר את חברי ההנהלה; ומי שנקבע על ידו מכהן בכוחו עד כי יבוא שילה.

ויותר ממה שכתבתי כאן כבר כתוב בספרו של הרה"ח ר' שלום דובער שי' לוין, "תולדות חב"ד באה"ק" ובספר "מגדל עוז" להרה"ח ר' יהושע שי' מונדשיין, שער "חברון".

במענה לתגובות הקוראים שהתייחסו למסמך הקודם:

1. תוצאות הבחירות הרי הם לפנינו במסמך המפורסם בזה.

2. לפשרו של השם "לבנון" – האם היו שמות "עבריים" בחב"ד: אכן מצינו כמה וכמה חסידים שנשאו שמות "עבריים" כגון משפחות נאה, יפה, אפרת, הזרחי ועוד.

3. במענה לקורא שהתעניין אודות "הרב מרצ'יצע": הלא הוא הרה"ח ר' חיים שלמה קום, מח"ס שו"ת "ויבן שלמה", "חיי שלמה" ועוד.

4. לקורא שהתעניין אודות הרי"א אורנשטיין: ראה סקירה אודות משפחתו בגיליון האחרון של "פרדס חב"ד" (יז).

5. לקורא שהציע לגייס את ידידי הרה"ח ר"י מונדשיין שי' "לעשות סדר בדברים" – הדברים כבר מסודרים ועומדים בספרו החשוב של הרשד"ב לוין. מטרת מדורנו זה הוא לעורר את סקרנותם והתעניינותם של בני הדור הצעיר בדברי ימי תולדות חב"ד וכולל-חב"ד באה"ק.

המסמך מתוך "גנזך כולל חב"ד".

כ"ו בתשרי תשס"ז
המסמך עם תוצאות הבחירות לכולל חב"ד. לחצו להגדלה
המסמך עם תוצאות הבחירות לכולל חב"ד. לחצו להגדלה
 
הגב לכתבה

תגובות
15
1. הערות חשובות


1. דוד לבנון שם משפחתו המקורי – בליניקי. ואי אפשר להשוות לנאה, יפה וכדו' שהיו השמות משפחה המקוריים.

2. אם הדברים מסודרים כבר בתולדות חב"ד בארץ הקודש ומגדל עוז, מחוייב הכותב לציין מקורות. ומאידך הכותב הביא במאמרו בפרדס חב"ד האחרון בשם חוקר מבית משפחת אורנשטיין, כי ספר תולדות חב"ד בארץ הקודש לא נחשב לבר סמכא.

3. לפי מודעת הבחירות שפורסמה בעבר בשטורעם, מובן כי בבחירות אלו מתווספים עוד שלושה נבחרים, ולפי התוצאות הרשומות פה הם:

הרב יעקב דובקין, הרב חיים מנחם מנדלזון והרב חיים נאה. האם אני צודק?

אני חושב שכל הגולשים יודו לרב בלוי אם ישרטט קווים לדמותם של שלושת הנבחרים החדשים שצורפו לרב אורנשטיין והרב לבנון.

4. מי ומי החותמים על המסמך של רישומי הקלפי?
כ"ו בתשרי תשס"ז
2. מאלף ומרתק
כתמיד, אתה מחכים אותנו.

בן משפחה (תרתי משמע)
כ"ו בתשרי תשס"ז
3. מעניין מאוד
הייתי שמח להבין, אם כן, מה משקל הבחירות הללו?
האם היתה לכך חשיבות בעיני הרבי?
האם זה נחשב כ"וועד אנ"ש" בארץ?
האם יש לכך איזושהי חשיבות בעיני הממשל והשלטון שהיה כאן?
האם זה עזר לחדש את התרומות, ובכלל האם התרומות אז היו באים מחו"ל - ומאיפה?

יישר כח לרב בלוי.
כ"ו בתשרי תשס"ז
4. למי מגיע סיוע, אז והיום.
למי מגיע סיוע?

אז - רבותינו נשיאינו תבעו שרק חסידי חב"ד תושבי ארץ הקודש העוסקים בלימוד התורה יקבלו סיוע מכולל חב"ד.

היום - מקבלים סיוע כל מי שבשם ישראל יכונה, בכל רחבי ארץ הקודש וחבר העמים.

הרבי שינה את ההעדפות בסיוע? או שישנן סיבות אחרות ששינו את ההוראה?
כ"ו בתשרי תשס"ז
5. מקווים שזהו חלק ראשון
שהרי מתרח"צ ואילך כולל חב"ד עוד עשה גדולות ונצורות.
כ"ו בתשרי תשס"ז
6. הרבי מרצ'יצע
בספר "קיצור תולדות חב"ד" נרשם ששמו ר' שלום דובער שניאורסאהן בנו של המהרי"ל, מקאפוסט. אם זה לא נכון מה שכתוב, אם כך מה הקשר המשפחתי של ר' שלמה חיים קום לבית רבי?
כ"ו בתשרי תשס"ז
7. ל - 4
כולל חבד מעניק היום סיוע נרחב לכל חבדי אף שישנם גם פעולות הנעשות מאחורי הקלעים
העזרה לכל עם ישראל נעשית לגיו"כ גרידא וד"ל וכו'
כ"ו בתשרי תשס"ז
8. סיוע לחסידי חב"ד בלבד
הרבי הרש"ב והרבי הריי"צ, לחמו בכל תוקף שרק חב"דניקים יקבלו סיוע מכולל חב"ד. נקודה.

השאלה אם ידוע על הוראות אחרות בדור השביעי?
כ"ז בתשרי תשס"ז
9. אבקש מידע
ראשית יישר כח להרב בלוי שיחי.ברצוני לשאול.א.בתולדות חב"ד עמ" רפב מובא מסמך משנת תרצ"א "כולל חב"ד מתנהג ע"י ועד הנשיאות מטעם אדמו"ר הריי"ץ א"כ משמע שכבר אז הי-ה תחת נשיאותו?ב.אשמח באם תיתן מידע מורחב על 2 שמות המופיעים בעמוד רפב 1.הרב ישראל אשר ליבא.2.הרב מרדכי ראובן רוקח.ג.נשמח לעוד מסמכים אוטנטיים מאותה תקופה של שנת תרצ"א. תודה מראש
כ"ז בתשרי תשס"ז
10. מי הזכאים לקבל מהכולל
יש מכתב לכולל חב"ד מאדמו"ר מוהרייצ שכותב שאלו ששולחים הילדים ללמוד במוסדות של החילונים (זה היה לפני קום המדינה שלא יתנו להם חלוקה מקופת רבינו הזקן ובכן נשאלת השאלה מה דורנו זה האם כולל חב"ד הוא כלל ארצי ובינלואמי כגון עזרה ליהודי אוקריאנה ובפרט לדונייצק ומינסק ברוסיה שעלה לכולל מיליונים האם אדה"ז לא יסד זה עבור חב"ד בארה"ק וע"ז הוא ישב גן ימים בבית הסוהר - דומני שהמאסר התחיל בסוף חודש תשרי....אנא תגובות ומקורות
כ"ז בתשרי תשס"ז
11. מהמוסדות היחידים שכל פעולה בו היא בהוראה מגבוה
בשיחה עם הרב מרדכי אליהו הרבי נתן לכך ביטוי, לשביעות רצונו מהיקף הנתינה. צריך לדעת שקופת כולל חב"ד היא קופתו של נשיא הדור, שייכת לו, וכל פרוטה שיוצאת ויצאה מהקופה הזו נעשתה בידיעת ובאישור ובהוראה ובברכה של הבעה"ב דהיינו כ"ק אדמו"ר נשיא הדור ונשיא הכולל.

כולל חב"ד מהיחידים שכל פעולותיו - בעשרות השנים האחרונות - נעשו ונעשים ע"פ הוראה והכוונה של הרבי.

ולגופו של עניין: ישנם הקופות העיקריות של תמיכה באנ"ש, שמיועדות כרצו"ק של הרבי אך ורק לבני אנ"ש; ע"פ הוראת הרבי הוקמו מגוון מסגרות סיוע נוספות למה שהרבי כינה "עניי אה"ק".
כ"ז בתשרי תשס"ז
12. למגיב 11 - מנין לך זאת?
מאיפה אתה יודע שיש כאלו הוראות מהרבי? האם אתה יכול לפרסם ציטוטים/מקורות, הוראות מדוייקות?

נדמה לי שתמיכת כולל חב"ד בשלוחי חבר העמים החלה לאחר ג' תמוז. אז למה אתה מתכוין בדיוק?
כ"ז בתשרי תשס"ז
13. חומר מרתק ביותר
אינני מבין בהיסטוריה אבל נראה לי שמוסד ותיק כמו כולל חב"ד יכול לשפוך אור מנסיון פעילותו במהלך השנים ולתת לנו הצעירים השראה איך צריך לנהל מוסדות, לבחור הנהלות, לנהל כספים וכד'.

אי לכך אבקש מר' עמרם שיחי' בלוי שיואיל לעשות לנו סדר בכתבה הבאה:

1. מי הם חברי ההנהלה של כולל חב"ד היום, מי מינה אותם, איך התחלפו הוותיקים חברי ההנהלה ועוד.

2. מפי השמועה ידוע לי שיש כיום 2 מסגרות לכולל חב"ד, אחת כללית ואחת כולל חב"ד בארה"ק, נשמח מאוד אם הרב בלוי יחכים אותנו בדברים איך נוצרה החלוקה ומי אחראי על מה?
כ"ז בתשרי תשס"ז
14. למגיב 12: אין אף פעילות חדשה בכולל חב"ד.
כבר בראשית שנות הלמ"דים, בהוראת הרבי ובמעורבותו הפעילה, כולל חב"ד פעל עם יהדות רוסיה הן העולים לאה"ק והן הנותרים מעבר למסך הברזל.

בתי תמחוי לכלל ישראל פעילים מטעם כולל חב"ד כבר 40 שנה בקירוב.

קרנות גמ"ח ו"חלוקות" לאנ"ש קיימים כבר כ-218 שנים ברציפות.

קרנות סיוע לאלמנות ויתומים, לחתנים וכלות, לעניי ארץ הקודש ולכל מגוון ציבור הנזקקים מכל קהילות ישראל באה"ק - קיימים כבר למעלה מיובל שנים.

ראה מכתביו של הרבי ל"דינער'ס" השנתיים של כולל חב"ד, ושאל את נכבדי צאצאי משפחות: שניאורסון, סלונים, אורנשטיין-בלוי, פבזנר, הבר נחל'ה, וכמובן הרב דוכמאן, דייטש מירושלים ועוד - ותשמע מכל אחד ומכולם כאחד את הרצף המדהים של פעילות נאמנה.

והעיקרון, שוב, חד הוא: כל מה שכולל חב"ד עושה היום, נעשה ובגדול במשך עשרות בשנים. הכל מיוזמתו, ברכתו, כוחו ותחת נשיאותו של הרבי. כמובן שהכל צובר תאוצה ופורץ ימה וקדמה צפונה ונגבה, כי כך צריך להיות וכך ראוי שיהיה גם במוסדות אחרים.

ב"ה זכה המוסד הק' הזה שהוא הולך ומוסיף ואור, האם תמנו לגווע? האם לא ראוי שכך יהיה בתומכי תמימים, באגו"ח וצאגו"ח ושאר מוסדות הקודש שייסדו רבותינו הק'?
כ"ח בתשרי תשס"ז
15. הרבנים אסרו להזמין את שוואקי
לא נודע לי שהאיסור התבטל
י"ח באלול תשס"ח