ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
את"ה שלא הכרתם

"כל אותה עת הרבי עומד כשפניו הק' אל המזרח ואינו מגיב מאומה. עם זאת, ידוע על מעורבות של הרבי במכירה" (ליובאוויטש שבליובאוויטש)
הרב משה מרינובסקי

אחת מההנהגות המיוחדות בימי שמיני עצרת ושמחת תורה במחיצת הרבי היא מכירת פסוקי "אתה הראת".

שלוש פעמים עורכים "הקפות" (בחו"ל) ביומיים אלה – בליל שמיני עצרת, בליל שמחת תורה וביום שמחת תורה. בכולן קודמת לעריכת ההקפות אמירת פסוקי "אתה הראת". בליל שמיני עצרת לא היו מוכרים את הפסוקים כלל אלא עורכים "כיבודים" לזקני ונכבדי אנ"ש המקומיים והאורחים.

בליל שמחת תורה היו הפסוקים נמכרים וההכנסה היתה לטובת מרכז הישיבות תומכי תמימים, ואילו ביום שמחת תורה היה זה לטובת המרכז לעניני חנוך ו"מחנה ישראל". כך נקבע עוד בימי הרבי הריי"צ נ"ע, וגם אז היתה זכות הקניה נתונה הן לנוכחים והן לכאלה שאינם נוכחים, אך הודיעו מראש על רצונם לקנות. 

וכך, בערך, התנהלו המכירות. בליל שמחת תורה היה הגבאי לענין זה החזן הרה"ח ר' מרדכי דב טלישבסקי ע"ה (כנראה מתוקף תפקידו כשד"ר למען תומכי תמימים) והיו שנים שעשה זאת הגבאי הרה"ח ר' משה פנחס כ"ץ ע"ה (אף הוא מצוות ההנהלה של הישיבה). ואילו ביום שמח"ת, כשהככנסה היתה למען המרכז לעניני חנוך ומחנה ישראל, עשה זאת הרה"ח ר' שניאור זלמן גוראריה ע"ה.

במשך שנים, היתה המכירה מתנהלת תוך כדי אמירת 'אתה הראת'. מי שנדבה לבו לקנות פסוק, אם בעצמו ואם בשותפות עם אחרים, היה מוסר על כך איכשהו, למרות הציבור הגדול וההמולה, אל הגבאי המוכר והגבאי המוכר היה מכריז את שמו ואת סכום הנתינה.

כל זה היה נמשך זמן רב יחסית, וכל אותה עת הרבי עומד כשפניו הק' אל כותל המזרח ואינו מגיב מאומה. עם זאת, ידוע על מעורבות של הרבי במכירה זו בכמה אופנים.

באשר למכירה שביום - במשך שנים היה נהוג, לפחות לגבי מספר מסוים של נדיבים, שהיו קונים פסוק אחד או יותר 'על דעת הרבי', כלומר מבלי לנקוב בסכום אלא עם התחייבות לתת כפי אשר יקבע הרבי אחר כך. ואכן, לאחר החג הרבי היה קובע את הסכום. זאת, באשר למכירה ביום שמחת תורה, זו שלטובת המל"ח. הדבר נמשך במשך שנים עד שבשנים האחרונות, נפסק (מסיבות כאלה ואחרות).

ביחס למכירה שבלילה, זו שלטובת הישיבה, לא אחת היה הרבי קונה פסוקים ומכבד באמירתם את אנשי הקונסוליה הישראלית בניו יורק שעשו לעצמם מסורת לבוא אל הרבי בליל שמחת תורה. על משלחת זו נימנו לפעמים גם השגריר הישראלי באו"ם. בתשל"ז למשל, השבוע לפני שלושים שנה, היה זה חיים הרצוג ז"ל. כזכור, הרבי דיבר אז על עריכת 'הקפות' בעיה"ק חברון אחת מערי הלויים, ובשיחתו עם הרצוג, הדגיש את העובדה שהוא לוי ואף הורה לו להכריז בעצרת הכללית של האו"ם כי ארץ ישראל וחברון במיוחד שלנו היא, כי כך נקבע בתנ"ך. וייאמר לשבחו שהוא אכן קיים את ההוראה. בשנים האחרונות היה זה בנימין נתניהו יבדלח"ט שביקורו הראשון אצל הרבי היה בעת ההקפות בליל שמח"ת כאשר כיהן כשגריר ישראל באו"ם וגם עמו שוחח הרבי דקות ארוכות יחסית.

כך או כך, כאמור, היו כמה וכמה פעמים שהרבי קנה פסוקים עבור חברי משלחות אלה ואמנם זמן מה לאחר שמח"ת נתקבלה במשרדי הישיבה המחאה של 'מחנה ישראל' (בסכום של כמה מאות דולר) כתשלום על קניה זו.

ברבות השנים, כאשר מצד אחד הציבור הלך וגדל ומאידך מארגני המכירות ו'הועד המסדר' עמדו על הצורך לקצר במעמדי ההקפות - חלק חשוב מעסקי המכירות הללו, הן בלילה והן ביום, תואם וסוכם מראש, ובעת האמירה רק הכריזו את אשר נמכר וסוכם קודם לכן. מסתבר שההכנסה לא פחתה אלא להיפך, אבל המעמד כולו התנהל בצורה מהירה יותר ואולי במובן מסוים גם יותר מכובדת.

ובאשר לאמירת הפסוקים עצמם, זו חזרה על עצמה שלוש פעמים בלילה וכך גם ביום. בפעם הראשונה הרבי אמר את כל הפסוקים, בפעם השניה ובפעם השלישית – רק פסוק ראשון ואחרון.

*

ולסיום, שני קטעים ממכתבים של הרבי מהם ניתן ללמוד על חשיבות ההשתפות בקניית פסוקי 'אתה הראת' אצל הרבי:

האיגרת הבאה היא אל הרה"ח ר' יעקב כץ ע"ה (משיקגו, דמות ידועה ב-770 במשך שנים) מיום כ"ה תשרי תש"ח (אגרו"ק ח"ב עמ' רנו, להלן בתרגום ללה"ק מתוך אגרו"ק מתורגמות ח"א עמ' שה):

"כידוע לו, כל שמחת תורה בבוקר, מוכרים לפי הסדר של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, פסוקי אתה הראת בעד המרכז לעניני חנוך. השנה, כאשר לא הי' כאן, הייתי בתחילה מסופק מה לעשות: א) האם לקנות עבורו פסוק, ב) אם כן, בעד איזה סכום, ובמיוחד שלא כתב על כך.

אבל אחרי כן כשלקחתי בחשבון ש: א) לפי לשון אדמו"ר הזקן (אגרת הקדש סימן טז) לא נעלם ממני צוק העתים אשר נתדלדלה הפרנסה .. ועם כל זה לא טוב הם עושים .. אשר קפצו ידם הפתוחה מעודם עד היום הזה ליתן ביד מלאה ועין יפה. ב) הצדקה אינה רק הלואה להקב"ה... וגמולו ישלם לו בכפלים בעולם הזה. ג) יש לחוש .. כשחבריו נמנים לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהם. ד) כפי ששמעתי פעם מכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, "לא צריך להורות דרך להקטין". ה) זכין לאדם שלא בפניו – הוחלט אצלי שאני מצידי צריך לחשב ולומר שקונה פסוק כדאשתקד ובעד אותו סכום (ח"י פעמים ח"י דולר).

"את פסוקי "אתה הראת" בשמחת תורה בבוקר שקנו בעד אלה שלא היו כאן, אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א".

ובאגרת מיום ט' שבט תש"י (!) אל המשפיע המפורסם הרה"ח ר' ניסן נעמענאוו ע"ה (אגרו"ק ח"ג עמ' רלה), כותב הרבי: "... מוסג"פ קבלה על את"ה", ובהערות שבשוה"ג מפרש עורך האגרו"ק הרב שלום דובער לוין: "את"ה: תרומת קניית פסוקי אתה הראת בשמח"ת לטובת המל"ח".

חג שמח!

(באסיפת הפרטים דלעיל נעזר הכותב בהרה"ח הרב זאב-יחזקאל הכהן כ"ץ, גבאי ביהמ"ד ליובאוויטש שבליובאוויטש. ות"ח לו. וראה עוד על מכירת פסוקי אתה הראת ואמירתם בליובאוויטש ב'אוצר מנהגי חב"ד' אלול-תשרי עמ' שנג-ה).

כ' בתשרי תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
3
1. חאצקל
מה הם "הדבר נמשך במשך שנים עד שבשנים האחרונות, נפסק (מסיבות כאלה ואחרות). "
תכתוב במפורש שכיון שיש "שועלים הולכים בו לכן א"א
כ' בתשרי תשס"ז
2. yosef piekarski
i saw the amounts the rebbe gave to united lubavitcher yeshivoth for ata horaisa in the yeshiva records it was a thousand dollars or more not a few hundred
כ"א בתשרי תשס"ז
3. מענה לחאזקל
הכוונה פשוטה שעניין זה של קניית פסוקים בלא לנקוב בסכום אלא על דעת הרבי שנוקב בסכום אח"כ נפסק בשלב מסוים. ואכן אין צורך לפרט את הסיבות גם כי לא לנו להבין טעמי הנהגה של הרבי וגם כי בפשטות ובגלוי הסיבות לא היו חיוביות וד"ל, ובכל אופן אין לזה שום שייכות למצב שאחרי ג' תמוז תשנ"ד כמובן וגם פשוט.
כ"א בתשרי תשס"ז