ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
הגיע הזמן לבאר את הקונטרס

הימים שבין חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי וזה של אדמו"ר הזקן הם שעת הכושר לעסוק בתורתם ובמשנתם • הרב משה מרינובסקי במאמר מיוחד
הרב משה מרינובסקי

הימים שבין חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי, יו"ד כסלו וזה של אדמו"ר הזקן, י"ט כסלו, הם שעת הכושר לעסוק בתורתם ובמשנתם.

בדרך כלל, אדמו"ר האמצעי מרבה להדגיש (בהקדמות לספריו) כי אינו אלא מביא ומבאר מתורתו של אביו רבנו הזקן. עם זאת, ידוע כי לתורתו יש מאפיינים יחודיים משלה והמרכזי והבולט שלהם הוא האריכות וההרחבה. משום כך מכונים מאמרי החסידות שלו בפי רבותינו הק' "רחובות הנהר". זאת, לעומת מאמרי רבנו הזקן שגם "אחרי פטרבורג", שלא לדבר על "לפני פטרבורג" הם קצרים יחסית.

לכן מן העניין להצביע על כך כי לעת מצוא, רואים אנו גם אצל אדמו"ר האמצעי את סוד הקיצור. הכוונה לכך שמלבד ספריו הידועים כמו האמרי בינה והשערי תשובה והשערי אורה שכל אחד מהם מכיל מאמרים בני עשרות פרקים, וכך גם מרבית המאמרים שבסדרת 'מאמרי אדמו"ר האמצעי' שאף הם מתאפיינים באריכותם, ישנו ספר מיוחד בשם "מאמרי אדמו"ר האמצעי – קונטרסים". בספר שהופיע בקייץ תנש"א בהוצאת קה"ת בברוקלין, בעריכת הרב אלכסנדר זיסקינד פיקרסקי, מופיעים ששה עשר "קונטרסים". בגלל שינויי הנוסחאות, ההקדמות, הקיצורים וההוספות הספר הוא בן תר"ח עמודים, ובכל זאת ביחס לשאר מאמרי אדמו"ר האמצעי מדובר במאמרים 'קצרים'.

בין אלה מתייחד "קונטרס ענין תפלה – תקפ"ז", מאמר שאדמו"ר האמצעי כתב – אולי כדאי לעשותו נגיש ליותר קוראים – באידיש ותחילתו – "אתחיל לבאר ענין התפלה בדרך כלל, הנה בהקדם צ"ל ענין התפלה איכותה ומהותה ועל מה אדניה הטבעו ומה ענין פעולתה...".

בהמשך מובא המשל (המופיע בלקוטי תורה פרשת בלק) המשווה את התפלה לחוט השדרה שבגוף ובפרקים הבאים מוסבר הליך התפילה שלב אחר שלב מפסוקי דזמרה ועד לאחר תפילת שמונה-עשרה ועד עלינו לשבח.

ב'מקורות והערות' מספרים המו"ל על נסיון להדפיס את המאמר בשנת תרצ"ז, כפי שעולה מאגרת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בנושא (אגרות קודש חי"א עמ' רסב):

"אודות הס' עיון תפלה... ויהי' עד"מ א' המספר בביתו אודות הס' עיון תפלה וגם קוראו (ובודאי גם מתרגמו ומדגישו באיזה מקומות הדרושים) הנה ההצעה נכונה היא .. ובכלל זה הוא לעשות הערות קטנות – מתחת הגליון – בגוף העיון תפלה, הן בהנוגע בהלשון, כי מאז ועד עתה נשתנה הלשון – והן בפירוש המלות והכוונה...".

*

יש לקוות כי למען הפצת המעינות ולחשיבות המאמר הייחודי יקום מי שיטול על עצמו את האתגר להכין מהדורה מבוארת של המאמר בהתאם להנחיות שבאגרת זו, ומלאה הארץ דעה את ה' ורבים בוודאי יאמצו את תוכן הקונטרס בעבודה שבלב זו תפילה.

ט"ו בכסלו תשס"ח