ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
מולע אזימאוו איז דא? הרב שמואל אזימוב עם בניו ניגש לרבי
מולע אזימאוו איז דא? הרב שמואל אזימוב עם בניו ניגש לרבי צילום: שטורעם
30 שנה לי"ג תשרי תשל"ח

ימים ספורים לפני התקף הלב בתשל"ח התקיימה התוועדות במהלכה הגיעו אנשי ארה"ק וצרפת. ראשי דברים שבין השיחות בתרגום ותמונות
מערכת שטורעם
אנו מגישים ראשי דברים שנאמרו בין השיחות של התוועדוךת מוצאי י"ג תשרי, ערב חג הסוכות בשנת תשל"ח, ימים ספורים לפני התקף הלב בשמחת תורה, לפני שלושים שנים בדיוק. ההתועדות בשלימותה נדפסה בשיחות קודש ה'תשל"ח ח"א.

לקראת התוועדות היו בדרך לרבי קבוצות אורחים מארה"ק ומצרפת, והגיעו במשך ההתוועדות והרבי התעניין על כך כדלקמן.

נרשם ע"פ בהטיייפ ללא אחריות כלל וכלל.

בהתחלת ההתוועדות הרבי הורה לנגן ששה ניגונים א' אחר השני והורה לנגן ניגון הכנה ואמר מאמר ד"ה בסוכות תשבו.

אחרי השיחה, באמצע הניגון, הרבי שואל את הריל"ג זיי זיינען שוין אנגעקומען צי נאך ניט? ושאל עוה"פ אה? (כנראה שענה שלא).

אח"כ ניגש הריל"ג, ואמר די ארץ ישראלדיקע קבוצה איז שוין דא. הרבי שואל א? וחוזר ואומר כנ"ל והרבי שואל די ארץ ישראלדיקע וואס? וענה הנ"ל שהם הגיעו והרבי שואל און די פראנצויזער (וענה כנראה שהם לא הגיעו) הרבי שואל דער עראפלאן איז נאך ניט אנגעקומען? וענה זיי זיינען שוין אויפן עראפארט, הרבי השיב: אה!

שיחה שני' ובהמשך לזה התחיל מיד השיחה השלישית.

ניגון, הרבי שואל וואו איז דער פארטיזאן נעלם געווארן? הורה לנגן ניעט ניעט, ור' זושא התחיל ניעט ניעט.

שיחה הרביעית, והורה לנגן האפ קאזאק (כנראה שכאן הי' חלוקת דולרים לטנקטיסטים).

הריל"ג אומר זיי זיינען שוין געקומען! הרבי שואל וואו זיינען זיי? וחוזר ושואל וואו זיינען זיי?

וממשיכים לשיר (ובהמשך כנראה שמסר לרבי שכלם נמצאים) הרבי שואל .... מולע אזימאוו איז דא?

ומיד התחיל בשיחה החמישית בענין קרן השנה ולימוד חת"ת כו'

אחרי השיחה ניגש לרבי ר' ש. אזימאוו ובניו, הרבי שואל זיי זיינען שוין אלע דא? ור. ש. ענה יע הרבי נתן לו ולבניו, לכ"א 2 דולר והרבי שואל האסט דא נאך טאנקיסטן? א ניט גיב זיי איבער, נאר וועט ווערן א טומל, גיב זיי איבער, זאלן זיי פאנאנדערטיילן די אלע איבעריקרע.

אח"כ פנה (לשמאלו לעבר ר'.ש.) וצוה זאגן האדרת והאמונה, וחזר האדרת והאמונה, ור' ש. התחיל לשיר האדרת והאמונה, (ביומן מובא שבאמצע השירה הרבי רמז לו לחלק עכשיו את הדולר'ן) והרבי עודד מאד חזק אח"כ צוה לנגן ופרצת, והזכיר ע"ד ברכה אחרונה.

י"ג בתשרי תשס"ח