ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
הרבי בהתוועדות
הרבי בהתוועדות
ברכה לרבי מתוך התוועדות

מתוך התוועדות חסידית של יו"ד שבט תשל"ה שלחו קומץ אנ"ש חסידי חב"ד ברחובות מכתב ברכה אל הרבי וזכו לקבל מכתב ברכה בחזרה (היו ימים)
מערכת שטורעם

"מתוך התוועדות בבית כנסת חב"ד רחובות יע"א, לרגל מלאת כ"ה שנה לנשיאותו, הרינו בזה לברך את כ"ק אד"ש שיחזק השי"ת את בריאותו ובריאות משפחתו האצולה, ויאריך ימיהם ושנותיהם בטובה ומתיקות וינהיג את כלל ישראל בכלל ואנ"ש בפרט בהצלחה מרובה, ויצליח בענין המבצעים וביטול גזירת "מיהו יהודי" בקרוב ממש ויוליכינו לקראת משיח צדקנו בגאולה השלימה והאמיתית בקרוב ממש".

אלו היו ברכותיהם של קומץ אנ"ש חסידי חב"ד ברחובות – שיסדו את הקהילה החב"דית בעיר – ששיגרו אל הרבי בעיצומה של התוועדות יו"ד שבט תשל"ה בבית הכנסת חב"ד בעיר.

בהמשך ביקשו המתוועדים ברכה לחיזוק ההתקשרות אל הרבי והצלחה בכל עניניהם הגשמיים וקיבלו החלטה לחזק את ענין המבצעים בכלל ובפרט בענין חינוך הכשר והחסידי. כמו"כ ביקשו ברכה להצלחה בעניני הקהילה ובית הכנסת ומוסדות חב"ד בעיר שהחלו אז להתפתח אט אט, "שתהיה רחבות אמיתית בכל הענינים".

אנ"ש חתמו את שמותיהם על המכתב.

מכתבו של הרבי אל משתתפי ההתוועדות המדוברת הגיע כעבור קרוב לחודש (ז' אדר תשל"ה) ומאשר את קבלת מכתבם "בקשר עם שנת הכ"ה להסתלקות הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר". הרבי מודה להם על הברכות, ו"כל המברך מתברך מהשי"ת מקור הברכות".

"יתברכו כאו"א הם ובני ביתם שיחיו מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות גם יחד, כולל מילוי משאלות לבבם לטובה על פי תוכן מכתבם".

ט' בשבט תשס"ז