ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
אדיר ונעים • סיפור לכ"ד טבת

סגולה לפרנסה, שלוש הגדרות לקולו של אדמו"ר הזקן ומעשה במשלחת • וגם: על האחדות במחנינו • הרב משה מרינובסקי • ליובאוויטש שבליובאוויטש
הרב משה מרינובסקי

מזה מספר שבועות שבמחנינו מדברים לא מעט על חיזוק והגברת האחדות. וכבר אמר מי שאמר כי לגבי חלק מהדיבורים יש להמליץ שתי המלצות. האחת: אל תהלכו אימים. המצב הרבה פחות גרוע ממה שהוא מתואר. והשניה: אל תדברו גבוהה. חיזוק האחדות לא צריך להיות דווקא בעניינים נשגבים ונעלים ויש מה לחזק בדברים פשוטים מאוד בחיי היום יום.

הנה סיפור שממחיש את הגישה הזו (מעובד על-פי ספר השיחות תרצ"ו-ש"ת עמ' 283).

בין השנים תקנ"א-ג שררה בעדת החסידים – לא עלינו – עניות גדולה. החסידים סבלו מאוד באותם ימים מרדיפות מצד המתנגדים ואנ"ש בחרו משלחת שתיגש לאדמו"ר הזקן לעורר רחמים רבים לשיפור המצב. וזה היה הרכב המשלחת המכובדת: אדמו"ר האמצעי, הרה"ק ר' אהרן מסטארשליע והרה"ח ר' פנחס רייזעס.

כאשר המשלחת באה לרבנו הזקן ושטחה בפניו את הבקשה, ענה להם:

"פרנסה זקוקה לכלים, והכלים הם אהבה ואחוה, שלא תהיה בין יהודים קנאה, רכילות והוצאת דיבה. וההוכחה לכך היא מברכת כוהנים. הכוהנים מברכים 'אשר קדשנו .. לברך את עמו ישראל באהבה', ויש לפרש שהברכה היא שתהיה בין בני ישראל אהבה, ואז ממילא יקויים בהם 'יברכך ... וישם לך שלום'".

כך הגיב רבנו הזקן לבקשת המשלחת. מאוחר יותר יצא הרבי אל החסידים, כאשר במקום היה קהל גדול, והוסיף ואמר [וכאן מוסיף הרבי הריי"צ במאמר מוסגר: רבינו הזקן היה אומר חסידות מעל גבי הבימה כדי שכולם יוכלו לראות ולשמוע. זאת, למרות שהיה לו קול אדיר. כך התבטא פעם אבי (הרבי הרש"ב). ועם אמר קול איום, ופעם אחרת – קול נעים]:

כתוב 'מכלכל חיים בחסד' ולא עם 'ברייזער'.

מהו 'ברייזער'?

ובכן, באותם ימים התפרנסו יהודים רבים מייצור יין-שרף, שכר ומשקאות נוספים ו'ברייזער' הוא המקום (בית המלאכה, כנראה) שבו מייצרים את המשקאות. ומאחר שבאותם שנים, הממשלה אסרה על היהודים לעסוק בכך, נפגע מצב הפרנסה.

בהמשך הדברים ביאר רבנו הזקן את ההפרש בין חסד שלמטה לחסד שלמעלה. בעוד שהחסד שלמטה רק גורם ברכה והשפעה, הרי החסד שלמעלה הוא עצמו נמשך להיות חיים.

ואכן, אותה שנה היתה שנה של פרנסה בשפע.

את הסיפור המופלא הזה סיפר הרבי הריי"צ נ"ע בהתוועדות אחרון של פסח בשנת תרח"ץ ובסיום הסיפור אמר:

"לאמיתו של דבר, זה נחוץ גם עכשיו, אלא שזקוקים לרבי ת. ובאמת, דברי צדיקים חיים וקיימים לעד אלא שהדבר מכוסה ויש לגלות אותו...

*

מי שירצה, ימצא כאן לא מעט מקבילות לימינו. כאז כן עתה, כולנו זקוקים לברכות והשפעות, כאז כן עתה כולנו מאמינים שהאחוה והאחדות היא כלי וסגולה נפלאה לכל דבר טוב וכאז כן עתה, ויורשה להוסיף – ביתר שאת ויתר עז – זקוקים לרבי שיאמר את מה שנחוץ לומר...

ותקותנו שכאז כן עתה המכלכל חיים בחסד ישפיע לנו מטובו וחסדו בשפע רב. 

כ"ד בטבת תשס"ז